Rozliczenie importu usługi wynajmu urządzenia

Pytanie: Podatnik zarejestrowany do VAT UE otrzymał od podatnika z Holandii (również zarejestrowanego do VAT UE) fakturę za usługę abonamentową za urządzenie (komunikator) z zapisem reversed charged i powołaniem na art. 196 Dyrektywy 2006/112/EC. Czy wymienioną usługę podatnik z Polski powinien rozpoznać jako import usług? W których pozycjach deklaracji VAT powinny zostać wykazane kwoty z faktury?

Odpowiedź: Tak, nabycie przedmiotowej usługi podatnik jest obowiązany potraktować jako opodatkowany według stawki 23% import usług i wykazać go w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Ponadto jeżeli nabywana usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, w celu skorzystania z prawa do odliczenia import usług, o którym mowa, należy wykazać w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7.

Uzasadnienie: Podmiotami obowiązanymi do rozliczania VAT są, co do zasady, podatnicy dokonujący dostaw (sprzedaży) towarów lub świadczenia usług. W drodze wyjątku od tej zasady niekiedy podmiotami obowiązanymi do rozliczania VAT są jednak nabywcy towarów i usług. Dotyczy to przypadków, dla których przepisy przewidują tzw. mechanizm samoobliczenia podatku (ang. reverse charge mechanizm). W Polsce przypadki takie określają przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę na terytorium kraju zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia są w przedstawionej sytuacji spełnione, gdyż polski podatnik (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabył usługę, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u.; przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej) od holenderskiego podatnika, który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (a przynajmniej nie wynika to z treści pytania).

Oznacza to, że nabycie przedmiotowej usługi podatnik jest obowiązany potraktować jako opodatkowany według stawki 23% import usług i – zważywszy, że jest to import usług od podatnika od wartości dodanej, do którego ma zastosowanie art. 28b u.p.t.u. - wykazać go w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Ponadto jeżeli nabywana usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (a więc podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia – jako kwoty podatku naliczonego – kwoty podatku należnego z tytułu importu usług), w celu skorzystania z prawa do odliczenia import usług, o którym mowa, należy wykazać w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 26 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi