Rozliczenie korekty dotyczącej importu usług

Pytanie: W miesiącu pażdzierniku 2014 otrzymaliśmy fakturę za import usług (usługa została wykonana w miesiącu październiku). Faktura została ujęta w rejestrze VAT dotyczącym tego okresu (podatek należny i naliczony). Dnia 20.02.2015 otrzymaliśmy korektę do tego importu usług. Czy musimy korygować deklarację za miesiąc 10/2014? Czy też możemy tę korektę ująć na bieżąco? Jaki zastosować kurs wymiany, czy taki jak na pierwotnej fakturze?

Odpowiedź: Odpowiedź na pierwsze z pytań zależy od przyczyny korekty. Szczegóły oraz odpowiedź na drugie z pytań znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Odpowiedź pragnę rozpocząć od wyjaśnienia, że faktury wystawiane przez zagranicznych usługodawców pełnią jedynie pomocniczą rolę przy rozliczaniu importu usług. Polscy usługobiorcy mają obowiązek wykazać prawidłowe kwoty importu usług również, jeżeli faktura wystawiona przez zagranicznego usługodawcę zawiera błędy (a ponadto, przykładowo, niewystawienie przez usługodawcę faktury nie zwalnia usługobiorcy z obowiązku rozliczenia importu usług.

Powoduje to, że odpowiedź na pytanie zależy od przyczyny korekty. Jeżeli korekta została wystawiona ze względu na błąd istniejący od samego początku, w celu skorygowania importu usług należy się cofnąć do okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2014 r. (IPPP3/443-1099/13-2/LK), „sposób rozliczenia importu usług w przypadku otrzymania noty kredytowej uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Obniżenie wartości importu usług wynikające z korekty faktury w sytuacji, gdy jest ono następstwem błędnych naliczeń dokonanych przez centralę w trakcie całego roku powinno nastąpić w pierwotnej dacie powstania obowiązku podatkowego, a więc według zasad odnoszących się do pierwotnych faktur”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2014 r. (IBPP4/443-535/14/PK) czytamy, że „co do zasady każde zdarzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT winne być wykazane, wraz z właściwą kwotą podatku należnego, w deklaracji podatkowej za okres w którym powstał obowiązek podatkowy dla tego zdarzenia. Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca błędnie wykaże importu usług w deklaracji winien skorygować deklaracje za ten okres w którym zostanie popełniony ww. błąd. Jak wskazano powyżej korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem. Tym samym w takiej sytuacji do której odnosi się pytanie Wnioskodawcy skorygowanie błędu w bieżącej deklaracji - w przypadku błędnie wykazanego importu usług - nie eliminowało by popełnionego błędu (nie doszłoby do anulowania deklaracji pierwotnej). Dlatego też w tej sytuacji nie jest możliwe dokonania korekty w bieżącym rozliczeniu”. Jeżeli zatem w przedstawionej sytuacji korekta jest dokonywana w związku z błędem istniejącym od początku, konieczne jest skorygowanie deklaracji VAT-7 za październik 2014 r.

Inaczej ma się rzecz, jeżeli korekta została wystawiona ze względu na zdarzenie, które miało miejsce później (np. w związku z przyznaniem rabatu potransakcyjnego). W takim przypadku korektę importu usług należy rozliczyć na bieżąco, tj. w ramach deklaracji VAT-7 za miesiąc powstania przyczyny korekty (według mnie) lub w ramach deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej przez usługodawcę, czyli w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2015 r. (zdaniem organów podatkowych).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że przyjmuje się, iż przy rozliczaniu korekt stosowany powinien być, co do zasady, kurs pierwotny, tj. kurs właściwy dla korygowanego zdarzenia. W przedstawionej sytuacji oznacza to, że w celu rozliczenia korekty należy zastosować kurs właściwy do rozliczenia importu usług w październiku 2014 r. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2014 r. - IPPP3/443-1099/13-2/LK).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 marca 2015 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi