Rozliczenie korekty związanej ze zwrotem towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Pytanie: W styczniu zakupiono towar objęty fakturą w ramach odwrotnego obciążenia. W marcu zwrócono towar i otrzymano fakturę korygującą na zwrot towaru. W jakim miesiącu VAT wykazać fakturę korygująca z marca z tytułu zwrotu towaru w marcu, objętego odwrotnym obciążeniem?

Odpowiedź: Korektę związaną z dokonaniem zwrotu towarów należy w przedstawionej sytuacji uwzględnić w deklaracji VAT-7 za marzec (względnie w deklaracji VAT-7K/VAT-7D za I kwartał).

Uzasadnienie: Obowiązującą na gruncie VAT zasadą jest rozliczanie korekt w okresach rozliczeniowych powstania przyczyny korekty (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 25 listopada 2011 r. – I FSK 50/11 czy wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2012 r. – I FSK 850/11). Od zasady tej istnieją co prawda wyjątki (z których najważniejszy dotyczy rozliczania przez sprzedawców faktur korygujących w przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej – zob. art. 29a ust. 13-16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ), jednak żaden z nich nie dotyczy podatników nabywających towary, z tytułu dostaw których są podatnikami. Prowadzi to do wniosku, że podatnicy tacy korekty powinni rozliczać w dacie powstania ich przyczyny. W przedstawionym stanie faktycznym przyczyną korekty jest dokonanie zwrotu towaru, a zatem korektę, o której mowa, należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 za marzec (względnie w deklaracji VAT-7K/VAT-7D za I kwartał).

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r. (IPPP3/443-1089/14-2/KT) . Czytamy w niej, że „w przypadku rozliczania dostaw na zasadzie „odwrotnego obciążenia” stosuje się odpowiednio zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania. Z przepisów wynika, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wartość zwróconych towarów i opakowań zwrotnych. W konsekwencji, gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy, obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. ww. dostawy powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zwrotu towarów”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 marca 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi