Rozliczenie rabatu dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Pytanie: Jesteśmy osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Współpracujemy z firmą irlandzką, od której dokonujemy zakupów towarów i materiałów w ramach WNT. W dniu 30 stycznia 2018 otrzymaliśmy fakturę korygującą zmniejszającą zakup materiału. Faktura korygująca wystawiona jest z datą 20 lipiec 2017 r. W którym miesiącu mamy skorygować podatek należny WNT i podatek naliczony WNT dot. tej faktury korygującej?

Odpowiedź: Wskazaną korektę należy uwzględnić – poprzez zmniejszenie podatku należnego oraz podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. oraz w informacji podsumowującej VAT-UE za ten miesiąc (ze znakiem ujemnym). Jest tak mimo, że otrzymana faktura korygująca została wystawiona pół roku wcześniej.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 u.p.t.u., a więc, między innymi, art. 29a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u. stanowiący, że podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Zakładam, że taki właśnie charakter ma zmniejszenie ceny, o której mowa (tj. nie jest korektą wcześniejszego błędu).

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że wynikających z obniżek cen zmniejszeń dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podatnicy powinni, co do zasady, dokonywać w dacie otrzymania dokumentów korygujących od unijnych dostawców. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012 r. (ITPP2/443-980/12/AK) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. (IPPP3/4512-492/16-2/PC). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „w sytuacji kiedy Wnioskodawca otrzymuje rabat (premię pieniężną), to w konsekwencji zmniejsza się podstawa opodatkowania, ponieważ podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W przedmiotowym przypadku fakt ten udokumentowany jest przez Kontrahenta wystawioną uznaniową Notą korygującą. Zatem otrzymywaną Notę uznaniową należy traktować jako korektę/zmniejszenie wartości dokonywanych przez Spółkę wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Przy tym z uwagi na to, że w efekcie rabatu (premii pieniężnej) podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu – korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma Notę korygującą dotyczącą rabatu (premii pieniężnej)”.

A zatem korektę, o której mowa, należy uwzględnić – poprzez zmniejszenie podatku należnego oraz podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. oraz w informacji podsumowującej VAT-UE za ten miesiąc (ze znakiem ujemnym). Jest tak mimo, że otrzymana faktura korygująca została wystawiona pół roku wcześniej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 6 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi