Rozliczenie zakupu samochodu od niemieckiej firmy

Pytanie: Spółka z o.o. będąca czynnym, unijnym podatnikiem vat zakupiła od firmy niemieckiej samochód osobowy. Firma niemiecka będąca czynnym unijnym podatnikiem vat wystawiła na spółkę zoo fakturę bez vat. W jaki sposób rozliczyć VAT od takiej transakcji. Jaką deklarację powinnam złożyć do urzędu  - VAT 26 czy VAT-7 i czy wykazać WNT w deklaracji [należny] w pozycji 23i 24, a naliczony w pozycji 43 i 44?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. W związku z tym (zakładając, że samochód ma być zarejestrowany na terytorium kraju) spółka powinna przede wszystkim:

  • wpłacić podatek z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  • wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego, a kwotę wpłaconego podatku dodatkowo w poz. 38 tej deklaracji,
  • złożyć informację VAT-23, tj. informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu,
  • uwzględnić wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu w informacji podsumowującej VAT-UE składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 103 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu lub innych środków transportu (w tym samochodów), które mają zostać zarejestrowane na terytorium kraju (względnie które nie podlegają rejestracji, a mają być użytkowane na terytorium kraju) obowiązani są do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu, których dotyczy ten przepis, wykazywane są na zasadach ogólnych w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Dodatkowo kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć środków transportu podlegająca wpłacie w terminie wynikającym z art. 103 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 3 u.p.t.u. wykazywana jest w poz. 38 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Składana jest również w takich przypadkach informacja VAT-23 (zob. art. 103 ust. 5 u.p.t.u.).

A zatem – zakładając, że przedmiotowy samochód ma być zarejestrowany na terytorium kraju – spółka powinna w przedstawionej sytuacji przede wszystkim:

  • wpłacić podatek z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  • wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego, a kwotę wpłaconego podatku dodatkowo w poz. 38 tej deklaracji,
  • złożyć informację VAT-23, tj. informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu,
  • uwzględnić wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu w informacji podsumowującej VAT-UE składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego.

Ponadto – zakładając, że przedmiotowy samochód spółka będzie wykorzystywała do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc spółce przysługuje prawo do odliczenia (jako kwoty podatku naliczonego) kwoty podatku należnego z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego samochodu spółka powinna uwzględnić w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7/VAT-7K (zakładając, że przedmiotowy samochód stanowić będzie środek trwały w spółce). Jeżeli spółka zamierza dokonywać pełnych odliczeń od tego samochodu, konieczne jest również, między innymi, zgłoszenie go informacją VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 26 lutego 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi