Rozliczenie zakupu w Niemczech materiałów budowlanych wykorzystywanych do robót prowadzonych na terytorium Niemiec

Pytanie: Polska firma budowlana, czynny podatnik VAT, posiadająca VAT-UE wykonuje usługi budowlane w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego, posiadającego VAT unijny. Zakupuje w Niemczech materiały budowlane. Czy faktura na materiały budowlane zakupione w Niemczech, wykorzystane do budowy w Niemczech, powinna być wystawiona z VAT-em, czy można potraktować ten zakup jako WNT ? Jeżeli faktura będzie wystawiona z VAT-em niemieckim, czy można ubiegać się w Polsce o zwrot tego VAT-u? 

Odpowiedź: Niemieccy sprzedawcy dostawy (sprzedaż) materiałów budowlanych, o których mowa, powinni wystawiać z niemieckim podatkiem VAT (jednocześnie ich zakupy nie stanowią dla Państwa wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów). Podatek ten może być odzyskany wyłącznie w Niemczech. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że odpowiedź na pierwsze z przedstawionych pytań zależy przede wszystkim od przepisów niemieckich. Opierając się jednak na przepisach unijnych oraz posiłkując się treścią przepisów polskich można stwierdzić, że dostawy materiałów, o których mowa, nie stanowią dla niemieckich dostawców wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (czy raczej w unijnej nomenklaturze zwolnionych od podatku dostaw z prawem do odliczenia), a w konsekwencji nie mogą być one sprzedawane bez niemieckiego podatku VAT. Wynika to z tego, że niezbędnym elementem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów jest, aby w wyniku dostawy dochodziło do przemieszczenia towarów między państwami członkowskich (zob. art. 138 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.), co w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca.

Z tych samych względów zakupy materiałów budowlanych, o których mowa, nie stanowią dla polskiej firmy budowlanej wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Jak bowiem stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zagraniczne kwoty podatku VAT nie mogą być odliczane w Polsce. Powoduje to, że niemiecki podatek VAT od zakupów materiałów budowlanych, o których mowa, odzyskiwany może być wyłącznie w Niemczech (albo na zasadach ogólnych, albo na szczególnych zasadach zwrotu VAT dla podatników zagranicznych; w tym drugim przypadku wniosek w formie elektronicznej składany jest za pośrednictwem polskich naczelników urzędów skarbowych – zob. art. 89 ust. 1h u.p.t.u. oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej – Dz. U. poz. 1803).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 marca 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi