Rozpoczęcie działalności gastronomicznej w mobilnym punkcie a kasa rejestrująca

Pytanie: Osoba fizyczna zamierza prowadzić działalność w zakresie mobilnej gastronomii - sprzedaż koktajli owocowych i warzywnych. Sprzedaż prowadzona bedzie na rzecz osób fizycznych. Czy wymagana jest kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przewidywanego przez wskazaną osobę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeżeli kwota ta będzie mniejsza od części 20.000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tej sprzedaży w danym roku, nie będzie to konieczne. W przeciwnym razie osoba fizyczna, o której mowa, obowiązana będzie do stosowania kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w latach 2015-2016 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544 z późn. zm.) – dalej r.z.e.  Rozporządzenie to przewiduje szereg podmiotowych i przedmiotowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym zwolnienie podmiotowe obejmujące podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 2 r.z.e.).

Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, gdyż w § 4 r.z.e. wymienione są czynności, które ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają. Do czynności tych należą, między innymi, usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo (zob. § 4 pkt 2 lit. i tiret pierwsze r.z.e.).

Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania dotyczy jednak wyłącznie usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, a więc nie obejmuje usług związanych z wyżywieniem świadczonych w ruchomych (mobilnych) punktach sprzedaży (co potwierdzają organy podatkowe - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2015 r. - IBPP3/4512-136/15/KG). Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy również dostaw towarów dokonywanych w ramach działalności gastronomicznej (jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia VAT znaczna część czynności wykonywanych w ramach działalności gastronomicznej to dostawy towarów; dotyczyć to zapewne będzie również sprzedaży koktajli przez osobę, o której mowa).

Oznacza to, że sprzedaż prowadzona przez osobę, o której mowa, nie będzie podlegała bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. A zatem odpowiedź na pytanie zależy od przewidywanego przez tę osobę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeżeli kwota ta będzie mniejsza od części 20.000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tej sprzedaży w danym roku, nie będzie to konieczne. W przeciwnym razie osoba fizyczna, o której mowa, obowiązana będzie do stosowania kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 maja 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi