Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT

Pytanie: Rolnik, czynny podatnik VAT, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (pt. usługi na rzecz rolnictwa). Być może charakter prowadzonej działalności będzie bardzo zbliżony do tej, którą wykonuje jako rolnik. W związku z byciem rolnikiem - czynnym podatnikiem vat, składa deklaracje vat kwartalne. Czy rozpoczynając działalność dalej zachowa prawo do deklaracji kwartalnych? Czy obroty z tyt. działalności gospodarczej powinien sumować z obrotami z działalności rolniczej i wykazywać je łącznie w deklaracji?

Odpowiedź:W przedstawionej sytuacji z punktu widzenia VAT dojdzie nie tyle do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, co do rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Rozszerzenie to nie wpłynie przy tym na możliwość składania przez rolnika, o którym mowa, kwartalnych deklaracji VAT-7K. Jednocześnie rolnik, o którym mowa, całość osiąganych obrotów (tj. z dotychczasowej oraz nowej działalności) obowiązany jest wykazywać łącznie w składanych deklaracjach VAT-7K.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami (VAT) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle tego przepisu jedna osoba fizyczna jest zawsze jednym tylko podatnikiem VAT (niezależnie od ilości rodzajów prowadzonych działalności gospodarczych w rozumieniu VAT).

A zatem w przedstawionej sytuacji z punktu widzenia VAT dojdzie nie tyle do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, co do rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Rozszerzenie to nie wpłynie przy tym na możliwość składania przez rolnika, o którym mowa, kwartalnych deklaracji VAT-7K (nic takiego nie wynika bowiem z przepisów o deklaracjach VAT, czyli z przepisów art. 99 u.p.t.u.). Jednocześnie rolnik, o którym mowa, całość osiąganych obrotów (tj. z dotychczasowej oraz nowej działalności) obowiązany jest wykazywać łącznie w składanych deklaracjach VAT-7K.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi