Skutki VAT sprzedaży samochodu, od którego nie były dokonywane żadne odliczenia

Pytanie: Korzystam z prywatnego samochodu ciężarowego do celów służbowych jestem podatnikiem podatku VAT, ale nie odliczałam VAT-u z paliwa do tego samochodu. Czy przy jego sprzedaży muszę naliczyć VAT?

Odpowiedź: Uważam, że z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu nie musi Pan naliczać podatku VAT (zakładając, że podatek VAT nie był odliczany nie tylko od zakupów paliwa, ale również od innych zakupów dotyczących przedmiotowego samochodu).

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, między innymi, odpłatne dostawy towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Polski ustawodawca – w przeciwieństwie do ustawodawcy unijnego – nie wskazał, że dostawy te muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze (zob. art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.). Tym niemniej nie ulega wątpliwości, że tylko odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju dokonywane przez podatników działających w takim charakterze podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co do zasady, za towary należące do przedsiębiorstwa podatnika będącego osobą fizyczną należy uznać towary, które podatnik ten nabył, wytworzył lub wydobył działając w charakterze podatnika. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż nie dotyczy towarów, które zostały przez podatnika będącego osobą fizyczną przekazane na cele osobiste. Z chwilą przekazania na cele osobiste towary ulegają bowiem przesunięciu z majątku „firmowego” do majątku „prywatnego” i przestają należeć do przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Towary mogą być również przesuwane w drugą stronę, tj. z majątku „prywatnego” osoby fizycznej do prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Do przesunięć takich dochodzi nie tylko na skutek formalnych działań osoby fizycznej (np. na skutek uznania danej rzeczy za środek trwały), ale również na skutek działań faktycznych, np. związku z ponoszeniem przez osobę fizyczną działającą w charakterze podatnika nakładów na daną rzecz.

O przesunięciu towarów z majątku „prywatnego” do majątku „prywatnego” świadczy również odliczanie podatku naliczonego od zakupów dotyczących tych towarów. W przedstawionym stanie faktycznym odliczenia takie – jak wynika z treści pytania – nie były dokonywane (zakładam, że podatek VAT nie był odliczany nie tylko od zakupów paliwa, ale również od innych zakupów dotyczących przedmiotowego samochodu). Uważam w związku z tym, że przedmiotowy samochód ciężarowy nie stanowi elementu Pańskiego przedsiębiorstwa (w rozumieniu VAT), a w konsekwencji w związku z jego sprzedażą nie będzie Pan działał w charakterze podatników VAT. W konsekwencji uważam, że z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu nie musi Pan naliczać podatku VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 września 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi