Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą a kasy fiskalne

Pytanie: Osoba fizyczna przekształaca się w spółkę z o.o. prowadzi sklepy i posiada kilka kas fiskalnych. Otrzymaliśmy decyzję o wpisie KRS, ale nie mamy dalej numeru NIP i numeru REGON, a musimy dokonywać dalej sprzedaży na kasach fiskalnych bez przerw. Dalej posługujemy się wiec starymi kasami fiskalnymi z numerem NIP sprzed przekształcenia do momentu nadania NIP spółce. Czy w jakiś inny sposób można ten problem rozwiązać?

Odpowiedź: Teoretycznie jedynym zgodnym z przepisami postępowaniem jest w przedstawionej sytuacji wstrzymanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych do czasu wymiany pamięci fiskalnej w kasach rejestrujących, co stanie się możliwe dopiero po wymianie pamięci fiskalnej i dokonaniu fiskalizacji kasy, co z kolei będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez spółkę NIP. W obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe wskazanie innego, zgodnego z przepisami postępowania. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową) (zob. art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowy, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm. - dalej k.s.h.). Zasady na jakich przekształcenia takie mogą być dokonywane określają przepisy art. 584(1)-584(13) k.s.h. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku takiego przekształcenia wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (zob. art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.).

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną może wykorzystywać do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kasy rejestrujące należące do tego przedsiębiorcy (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2013 r. - IBPP3/443-1026/13/KG). Problem stanowi fakt, że warunkiem tego jest wymiana modułu fiskalnego w tych kasach rejestrujących. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2010 r. (ITPP1/443-202/10/AJ), w której czytamy, że „pamięć fiskalna kasy rejestrującej jest urządzeniem umożliwiającym trwały zapis NIP bez możliwości jego zmiany. Zatem kasy rejestrujące użytkowane uprzednio przez spółki przejmowane będą mogły być użytkowane przez spółkę przejmującą jedynie po dokonaniu przez uprawnionego serwisanta wymiany modułu pamięci fiskalnej”.

W świetle powyższego jedynym zgodnym z przepisami postępowaniem jest w przedstawionej sytuacji wstrzymanie od momentu przekształcenia (czyli momentu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – zob. art. 584(1) § 1 k.s.h.) sprzedaży na rzecz osób prywatnych do czasu wymiany pamięci fiskalnej w kasach rejestrujących, co stanie się możliwe dopiero po wymianie pamięci fiskalnej i dokonaniu fiskalizacji kasy (zob. § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. poz. 363), co z kolei będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez spółkę NIP. W obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe wskazanie innego, zgodnego z przepisami postępowania.

W szczególności obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości stosowania do ewidencjonowania sprzedaży spółki kas rejestrujących z danymi (w tym NIP) przekształconej osoby fizycznej. Decydując się na ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu takich kas należy być świadomym ryzyka uznania przez organy podatkowe, że spółka nie realizuje obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kas rejestrujących.

W mojej jednak ocenie – zważywszy wyjątkowy charakter omawianej sytuacji – ryzyko to nie jest według mnie szczególnie duże. Najprawdopodobniej bowiem w tego typu sytuacjach organy podatkowe – świadome luk w obecnie obowiązujących przepisów – nie będą wyciągać żadnych konsekwencji wobec spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do czasu uzyskania własnego NIP ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób prywatnych przy zastosowaniu kas rejestrujących z danymi (w tym NIP) przekształconych osób fizycznych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 kwietnia 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi