Sporządzanie dokumentacji cen transferowych a korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Podmiot prowadzący biuro rachunkowe, korzystający ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1, wykonujący tylko i wyłącznie usługi księgowe bez doradztwa, zamierza sporządzić dokumentację cen transferowych dla podmiotów powiązanych. Dokumentacja odzwierciedlała będzie stan faktyczny, w ramach usługi nie będzie wykonywana jakakolwiek forma interpretowania przepisów, umowa obejmuje sporządzenie 3 dokumentacji do zidentyfikowanych przez zamawiającego usługę transakcji. Czy wykonawca usługi zobowiązany jest do rejestracji VAT jako podatnik VAT czynny oraz do opodatkowania usługi 23% VAT?

Odpowiedź: Nie, rozpoczęcie przez podatnika, o którym mowa, świadczenia usług polegających na sporządzaniu takiej dokumentacji nie wyłączy możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (a w konsekwencji nie spowoduje konieczności zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny oraz do opodatkowywania świadczonych usług podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%).

Uzasadnienie: Nie wszyscy podatnicy VAT (podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu VAT) obowiązani są do rejestrowania się jako podatnicy VAT. Obowiązek ten nie ciąży, między innymi, na podatnikach korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego (zob. art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), tj. zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.; do końca 2016 r. limit ten wynosił 150.000 zł) lub zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.; również w tym przypadku limit zwolnienia wynosił do końca 2016 r. 150.000 zł).

W przypadku niektórych podatników korzystanie ze zwolnienia podmiotowego jest wyłączone. Dotyczy to, między innymi, podatników świadczących usługi doradztwa (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.), w tym usługi doradztwa podatkowego.

W przeszłości organy podatkowe uznawały, że powyższe oznacza, iż podatnicy prowadzący księgi i ewidencje podatkowe lub sporządzający zeznania i deklaracje podatkowe w ramach kompleksowych usług rachunkowo-księgowych nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Sądy administracyjne stanowisko to jednak odrzucały (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2013 r. - I FSK 1094/12), co skłoniło Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16). W interpretacji tej czytamy, że „w sytuacji gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych (takich jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym) nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy o VAT. Podmiot taki będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (chyba, że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT)”.

Dotyczy to również podatników sporządzających dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.) oraz art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), potocznie nazywaną dokumentacją cen transferowych (jest to bowiem w istocie szczególnego rodzaju ewidencja podatkowa). A zatem rozpoczęcie przez podatnika, o którym mowa, świadczenia usług polegających na sporządzaniu takiej dokumentacji nie wyłączy możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (a w konsekwencji nie spowoduje konieczności zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny oraz do opodatkowywania świadczonych usług podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 8 czerwca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi