Sprzedaż dokonana komornika a deklaracje VAT składane przez dłużnika

Pytanie: Chociaż w przypadku sprzedaży przez komornika sądowego w drodze egzekucji składnika majątku podatnika podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy związany z dostawą ciąży na tym podatniku, to podatek ten oblicza, pobiera i wpłaca organowi podatkowemu działający w charakterze płatnika komornik, który również wystawia w imieniu i na rzecz podatnika fakturę VAT. Czy w tej sytuacji podatnik ma obowiązek wykazać tę sprzedaż w deklaracji VAT, a jeśli tak, to jak należy ją wykazać w deklaracji VAT, by nie zdublować podatku do zapłaty?

Odpowiedź: Tak, wskazaną sprzedaży podatnik jest obowiązany wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Powinien to uczynić na zasadach ogólnych i pomniejszyć kwotę wpłaty podatku o kwotę podatku VAT rozliczaną przez komornika.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. W konsekwencji podatek VAT z tytułu dokonywania takich dostaw obliczany, pobierany i wpłacany do urzędu skarbowego jest przez komorników.

Powyższe nie zmienia jednak faktu, że dostawy te są z punktu widzenia VAT dostawami dokonywanymi przez podatników (tyle że przez działających w ich imieniu komorników). Nie ma jednocześnie przepisu wyłączającego obowiązek wykazywania takich dostaw w składanych przez podatników deklaracjach VAT-7/VAT-7K.

Uznać w związku z tym należy, że tego typu dostawy podatnicy-dłużnicy są obowiązani wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2013 r. (IBPP1/443-460/13/AW). Czytamy w niej, że „jeśli Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i dokonywana przez komornika sprzedaż towarów należących do Wnioskodawcy jest sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca jako podatnik jest zobowiązany do ujęcia tej sprzedaży w swoim rozliczeniu (deklaracji) z tyt. podatku VAT, natomiast wpłaty podatku do urzędu skarbowego winien dokonać komornik jako płatnik na podstawie art. 18 ustawy o VAT”.

Dodać przy tym należy, że dostawy, o których mowa, powinny być przez podatników-dłużników wykazywane w składanych deklaracjach VAT-7/VAT-7K w „zwykły” sposób. Fakt rozliczenia podatku VAT od tych dostaw przez komornika należy uwzględnić przy dokonywaniu wpłaty kwoty podatku wykazanej w deklaracji, tj. należy go wpłacić o kwotę pomniejszoną o podatek VAT rozliczany przez komornika. Wskazane jest w związku z tym, aby do deklaracji VAT-7/VAT-7K załączone było wyjaśnienie przyczyny wpłaty wynikającej z niej kwoty podatku w niższej wysokości.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 stycznia 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi