Sprzedaż działki przez fundację

Pytanie: Fundacja mająca status organizacji pożytku publicznego nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też VAT-owcem. W latach 80 tych otrzymała w darowiźnie działkę. Działka jest niezabudowana, ale ma wydane warunki zabudowy. Fundacja chciałaby sprzedać działkę a otrzymane środki przeznaczyć na cele statutowe. Cena sprzedaży około 400 000 zł. Czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Czy Fundacja działa jako podatnik VAT, skoro nie prowadzi działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Sprzedaż wskazanej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż z tytułu jej sprzedaży fundacja nie będzie podatnikiem VAT.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), o ile czynności te są dokonywane przez podatników, którzy działają w charakterze podatników (zob. art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.). Podatnikami są zaś osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (zob. art. 15 ust. 1 u.p.t.u.).

Jak wynika z treści pytania, fundacja, o której mowa, nie prowadzi działalności gospodarczej. Z treści pytania nie wynika również, aby sprzedaż przedmiotowej działki nastąpić miała w okolicznościach wskazujących, że obrót nieruchomościami stanowi działalność gospodarczą fundacji (byłoby tak, gdyby w związku ze sprzedażą działki fundacja podejmowała aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców; odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie orzecznictwo dotyczące osób prywatnych – zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 czy wyrok NSA z dnia 3 marca 2015 r. - I FSK 1859/13). Prowadzi to do wniosku, że sprzedaży tej działki fundacja nie dokona jako podatnik VAT, a więc jej sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 marca 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi