Sprzedaż gruntu a zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Pytanie: Spółka medyczna prowaddzi zarówno działalność zwolnioną, jak i opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zakupila grunt od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zatem Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu działki. Na działce miał powstać budynek Spółki wykorzystyany wyłącznie do działalności zwolnionej. Spólka poniosła koszty uzbrojenia działki od których nie odliczyła podatku VAT ze względu na wykorzystanie działki tylko do działalności zwolnionej. Obecnie Spółka planuje sprzedać działkę. Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla transkacji sprzedazy działki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Tak, uważam że zwolnienie to znajdzie w przedstawionej sytuacji zastosowanie. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przeszłości stosowanie odpowiednika powyższego zwolnienia ograniczone było do dostaw rzeczy ruchomych (co wynikało z uchylonego z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 2 u.p.t.u.). Obecnie ograniczenia takiego nie ma, a więc zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., może mieć zastosowanie również do nieruchomości (co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. - IPPP1/443-1001/14-2/JL), w tym gruntów (nieruchomości niezabudowanych) wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu ich nabycia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedstawionej sytuacji z pewnością spełniony jest warunek braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu gruntu. Istnieje natomiast wątpliwość czy spełniony jest warunek wyłącznego wykorzystywania na cele działalności zwolnionej od podatku, gdyż spółka w rzeczywistości nie rozpoczęła wykonywania działalności na przedmiotowej działce. O przedmiotowej działce można zatem powiedzieć jedynie, że miała być przez spółkę wykorzystywana do wykonywania wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Mimo to według mnie również ten warunek jest w przedstawionej sytuacji spełniony. Skoro na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. prawo do odliczenia przysługuje także w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (mimo, że w przepisie tym przepisie użyty został czas teraźniejszy), na podobnej zasadzie uznać moim zdaniem należy, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. zwolnione od podatku mogą być dostawy towarów, które miały być wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku.  Uważam zatem, że dokonywana przez spółkę dostawa (sprzedaż) przedmiotowego gruntu będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 kwietnia 2015 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi