Sprzedaż lokalu użytkowego nabytego od gminy

Pytanie: Osoba fizyczna łącznie z małżonkiem kupiła w 2008 roku od Gminy nieruchomość - lokal użytkowy bez VAT. Przeznaczyła ten lokal na potrzeby biura prowadzonej przez siebie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe). W trakcie prowadzonej działalności nie była tzw. "vatowcem", nie naliczała i nie odprowadzała VAT należnego i nie odliczała Vat naliczonego. W sierpniu 2017 roku osoba ta kończy działalność w powyższym zakresie i wyrejestrowuje się z ewidencji działalności. W sierpniu też dokonała sprzedaży nieruchomości (lokal użytkowy)za kwotę 250 tys. zł. Czy sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, czy też innej podstawie?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji dostawa (sprzedaż) lokalu jest zwolniona od podatku VAT zarówno na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., jak i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. (a gdyby jednak uznać, że zwolnienie to nie ma zastosowania – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.). Od osoby fizycznej zależy czy na fakturze lub innym dokumencie powołać jedno z tych zwolnień czy oba z nich.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. zwalnia się od podatku VAT dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunki tego zwolnienia są w stosunku do dostawy lokalu, o którym mowa, spełnione (zwolnienie to może mieć bowiem zastosowanie również do dostaw nieruchomości – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. - ILPP1/4512-1-172/15-2/AI).

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT upłynęły co najmniej dwa lata. Dominuje przy tym stanowisko, że pojęcie pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT należy rozumieć szeroko, tj. jako pierwsze zajęcie/używanie budynku lub budowli. Stanowisko takie reprezentują nie tylko sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 14 maja 2014 r. - I FSK 382/14, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r. – I SA/Bd 157/16 czy wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. – I SA/Kr 91/17), ale również organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 grudnia 2016 r. - 1462-IPPP3.4512.799. 2016.2.ISK, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r. - 3063-ILPP3.4512.110.2016.3.JK, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 stycznia 2017 r. – 0461-ITPP3.4512.849.2016.1.MZ czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2017 r. - 1061-IPTPP3.4512.698.2016.1.ALN). Powoduje to, że również warunki tego zwolnienia są do dostawy lokalu, o którym mowa, spełnione.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji dostawa (sprzedaż) lokalu jest zwolniona od podatku VAT zarówno na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., jak i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. (a gdyby jednak uznać, że zwolnienie to nie ma zastosowania – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.). Od osoby fizycznej zależy czy na fakturze lub innym dokumencie powołać jedno z tych zwolnień czy oba z nich.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 1 września 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi