Sprzedaż napojów przy wykorzystaniu automatu a VAT

Pytanie: Spółka będąca dużym podatnikiem prowadzi działalność hotelową. Cała sprzedaż w Spółce podlega fiskalizacji. W hotelu zostały umieszczone automaty serwujące napoje gorące jak: kawa, herbata, mleko, itp. Wsad do automatów spółka kupuje od firmy użyczającej urządzenie (automat). Po wrzuceniu 2 zł klient otrzymuje gotowy napój. Automat działa od 16 czerwca 2016 r. Pierwsza zagregowana gotówka została pobrana w dniu 11 lipca 2016 r. Jak należy postąpić z tą gotówką? Czy wprowadzić do kasy fiskalnej np. z automatu pobrano 450 zł / 2 zł tj. 225 szt, w tym VAT 23% - całość na jednym paragonie fiskalnym nazwa asortymentu: napoje gorące (bez podziału kawa, czy herbata - trudno określić ile jakiego asortymentu sprzedano)? Jak często powinna być pobierana gotówka i taka sprzedaż ewidencjonowana dla potrzeb VAT? Czy można zaewidencjonować zbiorczo utarg np. wybierając całą gotówkę do 10-tego dnia wskazanego w umowie miesiąca?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka nie ma obowiązku (i raczej nie powinna tego czynić dobrowolnie) ewidencjonowania dostaw (sprzedaży) napojów za pośrednictwem kasy rejestrującej. Dostawy (sprzedaż) napojów za pośrednictwem automatu spółka może księgować na podstawie dowolnych dokumentów (jak również bez wystawiania żadnych dokumentów), w tym zbiorczo, jak również wybierać gotówkę z dowolną częstotliwością, w tym 10 dnia wskazanego w umowie miesiąca.

Uzasadnienie: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w roku 2017 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) - dalej r.z.e.

Jedno ze zwolnień określonych przepisami r.z.e. obejmuje dostawy produktów (rzeczy) dokonywane przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 41 załącznika do r.z.e.). A zatem w przedstawionej sytuacji spółka nie ma obowiązku (i raczej nie powinna tego czynić dobrowolnie, gdyż niemal na pewno czyniłaby to z opóźnieniem oraz naruszałaby obowiązek wydawania nabywcom paragonów) ewidencjonowania dostaw (sprzedaży) napojów za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Przepisy podatkowe (w tym VAT) nie nakładają również na spółkę obowiązku wystawiania innych dokumentów, jak również nie określają częstotliwości wybierania gotówki z automatu. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji dostawy (sprzedaż) napojów za pośrednictwem automatu spółka może księgować na podstawie dowolnych dokumentów (jak również bez wystawiania żadnych dokumentów), w tym zbiorczo, jak również wybierać gotówkę z dowolną częstotliwością, w tym 10 dnia wskazanego w umowie miesiąca.

Jedyne co należy mieć na uwadze przy rozliczaniu VAT z tytułu sprzedaży, o której mowa, to konieczność ujęcia jej we właściwym okresie rozliczeniowym (którym dla spółki jest zapewne miesiąc), tj. w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu jej dokonywania. Przykładowo, jeżeli automat działał od 16 czerwca 2016 r., a gotówkę spółka pobrała w dniu 11 lipca 2016 r. spółka nie może całej sprzedaży w tym okresie zaliczyć do lipca 2016 r. Konieczne jest ustalanie jaka część tej sprzedaży dokonana została w czerwcu 2016 r. (i w części tej wykazać ją w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r.), a jaka w lipcu 2016 r. (i w części tej wykazać ją w deklaracji VAT-7 za lipiec 2016 r.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi