Sprzedaż nieruchomości nabytej przed wprowadzeniem w Polsce podatku VAT

Pytanie: Do działalności gospodarczej został zakupione nieruchomości (magazyny) przed wejściem w życie podatku VAT przed 1993 r. W tym roku przedsiębiorca zamierza je sprzedać. Czy sprzedaż ich będzie podlegała podatku VAT? Nieruchomość ta nie była ulepszana w ostatnich 5 latach.

Odpowiedź: Dostawa (sprzedaż) przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że – jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Brzmienie tego przepisu powoduje, że w przypadku dostaw gruntów zabudowanych nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw gruntów, lecz grunty podlegają opodatkowaniu w ramach dostaw budynków lub budowli.

W konsekwencji w przedstawionej sytuacji na skutek sprzedaży nieruchomości dojdzie do dostaw budynków (magazynów). Dostawy te – skoro wchodzą w skład przedsiębiorstwa podatnika - będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że dostawy budynków są, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% lub 23%. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące, między innymi, dostawy budowli. Zwolnienia te określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a u.p.t.u. Zwolnienia te – ogólnie rzecz biorąc – obejmują dostawy budowli używanych. 

I tak pierwsze ze wskazanych zwolnień obejmuje dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jak przy tym wynika z art. 2 pkt 14 u.p.t.u., przez pierwsze zasiedlenie w rozumieniu VAT rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub (co z przepisów wynika wprost od 1 września 2019 r.; wcześniej wynikało to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/06) rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. zwolniona jest od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., pod warunkiem że:

  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedstawionej sytuacji spełnione są warunki już pierwszego ze wskazanych zwolnień. Jest tak, gdyż przedmiotowe budynki były użytkowane na potrzeby własne dłużej niż 2 lata od ostatniego ulepszenia. Powoduje to, że dostawa tych budynków będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi