Sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej a VAT

Pytanie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności kupiła samochód osobowy od osoby fizycznej. Czy przy sprzedaży tego samochodu powinna odprowadzić VAT należny?

Odpowiedź: Jeżeli do dostawy (sprzedaż) przedmiotowego samochodu spółka zastosuje procedurę opodatkowania marży oraz kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia, podatek należny VAT z tytułu tej dostawy (sprzedaży) nie wystąpi. W przeciwnym razie podatek należny VAT z tytułu dostawy (sprzedaży) przedmiotowego samochodu wystąpi.

Uzasadnienie: Do końca 2013 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione od podatku były dostawy towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem, że na użytek tego zwolnienia przez towary używane rozumiano ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel - zob. art. 43 ust. 2 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. otrzymał jednak całkowicie nowe brzmienie. Obecnie zwalnia on od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zakres dotychczasowego zwolnienia został zatem ograniczony, gdyż do końca 2013 r. sposób wykorzystywania towarów używanych nie miał znaczenia z punktu widzenia stosowania zwolnienia.

Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., nie korzystają zatem obecnie, między innymi, dostawy (sprzedaż) samochodów nabytych od osób prywatnych, które przez podatników były wykorzystywane na cele działalności innej niż zwolniona od podatku VAT (w szczególności na cele działalności opodatkowanej). Tak – jak zakładam – miała się rzecz w przedstawionym stanie faktycznym, a zatem dostawa (sprzedaż) samochodu, o którym mowa, jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

Należy jedna zauważyć, że w grę wchodzi uznanie, iż dostawa (sprzedaż) przedmiotowego samochodu może być opodatkowana w procedurze marży. Teoretycznie warunkiem stosowania procedury marży do dostaw towarów używanych jest ich nabycie w celu odsprzedaży. Warunek taki jest jednak niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nie obowiązuje. Co istotne, możliwość stosowania omawianej procedury także do dostaw towarów, które nie zostały nabyte w celu odsprzedaży, potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 maja 2014 r. - ILPP2/443-212/14-2/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2014 r. - ITPP2/443-976/14/AP).

Jeżeli zatem do dostawy (sprzedaż) przedmiotowego samochodu spółka zastosuje procedurę opodatkowania marży oraz kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia, podatek należny VAT z tytułu tej dostawy (sprzedaży) nie wystąpi. W przeciwnym razie podatek należny VAT z tytułu dostawy (sprzedaży) przedmiotowego samochodu wystąpi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi