Sprzedaż towaru na targach poza Unią Europejską

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. i wysłaliśmy na Białoruś maszynę, która miała stanowić ekspozycję na targach. Dokument celny ma datę 31 marca 2013 r. Targi odbywały się na początku kwietnia a maszynę zostawiliśmy póki co na Białorusi, gdyż prawdopodobnie zakupi ją klient białoruski. Do transakcji ma dojść w maju. Sprzedaż nastąpi fizycznie z terenu Białorusi. Czy dla naszej firmy będzie to eksport? Jakie dokumenty powinniśmy posiadać, aby zastosować stawkę 0%?


Odpowiedź: Transakcja powyższa nie stanowi eksportu towarów, lecz dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu poza terytorium Polski (a więc niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce). Szczegóły oraz konsekwencje tego stanu rzeczy wskazane zostały w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest eksport towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Przez eksport towarów rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 8 u.p.t.u., dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni), jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
Jednym z warunków wystąpienia eksportu towarów jest, aby towary były wysyłane lub transportowane z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu dostawy towarów. Warunek ten nie jest w omawianym przypadku spełniony, gdyż przemieszczenie maszyny z Polski na Białoruś dokonane było w celu jej wystawienia jako ekspozycji na targach. Dopiero w momencie, gdy maszyna ta znajdowała się na terytorium Białorusi znalazł się chętny klient na jej zakup. Transakcja powyższa nie będzie stanowić zatem eksportu towarów, lecz dostawę towaru, której miejsce świadczenia znajdować się będzie poza terytorium kraju (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.).
Dostawa (sprzedaż) ta nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce (co oznacza brak polskiego VAT z tytułu jej dokonania). Jej dokonanie powinniście Państwo wykazać w poz. 10 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D oraz - z punktu widzenia przepisów polskich - udokumentować fakturą, która może nie zawierać numeru VAT nabywcy oraz danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106e ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 106a pkt 2 lit. b u.p.t.u.). Aby skutki powyższe wystąpiły nie musicie Państwo posiadać żadnych szczególnych dokumentów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 11 marca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi