Sprzedaż zagranicznej firmie towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma rumuńska nie posiadająca siedziby w Polsce wykonuje usługę na rzecz polskiego przedsiębiorcy. Kupuje u nas blachę w celu wykonania usługi . Sprzedawana blacha podlega odwrotnemu obciążeniu (24.10.31.00). Czy do powyższej sprzedaży należy zastosować odwrotne obciążenie?

Odpowiedź: Dostawa blachy, o której mowa, nie podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia (zakładając, że nabywająca ją firma rumuńska nie jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT).

Uzasadnienie: Do rozliczania podatku VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług obowiązani są, co do zasady, sprzedawcy (tj. dostawcy towarów lub usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przypadkach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są – w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia – nabywcy towarów i usług.

Mechanizm ten ma najczęściej zastosowanie w przypadku podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce czynności dokonywanych przez zagranicznych podatników, tj. podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 u.p.t.u.). Niekiedy jednak mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie również w przypadku czynności dokonywanych przez polskich podatników.

W przypadku dostaw towarów jest tak, jeżeli, co do zasady, łącznie spełnione są cztery określone przepisami art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. warunki (dodatkowy, piąty warunek dotyczy sprzętu elektronicznego wymienionego w poz. 28-28c u.p.t.u. załącznika nr 11 do u.p.t.u. – zob. art. 17 ust. 1c u.p.t.u.), tj. 

  • przedmiotem dostawy są towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u.;
  • dokonującym ich dostawy jest podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego (zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.),
  • nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 u.p.t.u.

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że z treści pytania nie wynika, aby rumuńska firma, o której mowa, była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Zakładam w związku z tym, że nie jest. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że dostawa blachy, o której mowa, nie podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Dostawa ta – o ile nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką 0% - podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych według stawki podstawowej 23%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 września 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi