Sprzedaż ze sklepu internetowego dla nabywcy z innego państwa UE a VAT

Pytanie: Jak opodatkować sprzedaż wysyłkową sklepu internetowego dla odbiorcy z kraju UE?Firma jest podatnikiem VAT czynnym, dokonuje transakcji wewnątrzunijnych. Firma ewidencjonuje sprzedaż dla osób fizycznych w kasach fiskalnych. Przypadek 1: odbiorcą towaru wysyłanego z Polski jest klient w Niemczech (osoba fizyczna ) lub przedsiębiorca nie będący czynnym podatnikiem VAT- wystawiamy paragon z kasy fiskalnej - towar sprzedawany jest za stawką 23% a koszty przesyłki ze stawką zwolnioną. W przypadku gdy klient życzy sobie otrzymać fakturę, wystawiamy fakturę VAT (jak w obrocie krajowym do paragonu). W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 wykazujemy taką sprzedaż? Jako dostawę poza terytorium kraju zgodnie z art. 100 ustawy o VAT? Przypadek 2: w przypadku wysyłki dla unijnego podatnika VAT czynnego - wystawiamy fakturę ze stawką NP, wykazujemy to w deklaracji VAT-7 i informacji VAT-UE jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (co z kosztami przesyłki?) Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Odpowiedź: W pierwszym ze wskazanym przypadków ma miejsce sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zaś w drugim – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Uzasadnienie: Przepisy VAT wyróżniają szczególny rodzaj sprzedaży, tj. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Przez sprzedaż taką rozumie się – jak stanowi art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. - dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 u.p.t.u., lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Taki właśnie charakter ma pierwszy ze wskazanych przypadków sprzedaży.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że co prawda z art. 23 ust. 1 u.p.t.u. wynika zasada, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, w praktyce najczęściej ma zastosowanie art. 23 ust. 2 u.p.t.u., który stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju (jest to zatem odwrócenie zasady, o której mowa w art. 23 ust. 2 u.p.t.u.). Przepis ten ma zastosowanie w zakresie w jakim wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do poszczególnych państw członkowskich nie przekracza określonych przez te państwa limitów, o ile podatnik nie skorzysta z tzw. opcji opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w państwie członkowskim przeznaczenia.

Mając to na uwadze zakładam, że na podstawie art. 23 ust. 2 u.p.t.u. dostawę (sprzedaż) towarów w pierwszym ze wskazanych przypadków uznaje się za dokonaną na terytorium kraju. Oznaczałoby to, że:

  • dostawa (sprzedaż) ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce według stawki właściwej dla będącej jej przedmiotem towaru, czyli – jak wynika z treści pytania – stawki 23%; stawka ta dotyczy również kosztów przesyłki (nie jest prawidłowe stosowanie w tym zakresie stawki „ZW”; dotyczy to również „zwykłej” sprzedaży krajowej,
  • dostawę tę należy bezwzględnie (a więc bez żądania klienta) udokumentować fakturą (zob. art. 106b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.); konieczne może być również wystawienie paragonu (ocena czy musi zostać wystawiony paragon powinna zostać dokonana na zasadach ogólnych, tak jak w przypadku „zwykłej” sprzedaży),
  • dostawę tę należy wykazać w pozycjach deklaracji VAT właściwych dla stawki VAT jaka ma zastosowanie, tj. w przypadku stawki 23% - w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K,
    dostawy tej nie należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE (nie jest to bowiem żadna z czynności wymienionych w art. 100 ust. 1 u.p.t.u.).

Natomiast w drugim ze wskazanych przypadków dostawa ma charakter wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 u.p.t.u. Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów są, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 0% (warunki stosowania tej stawki określają przepisy art. 42 u.p.t.u.), a w konsekwencji z tą właśnie stawką powinna zostać wystawiona faktura dokumentująca tę dostawę (chyba że ze względów profilaktycznych zostanie zastosowana stawka krajowa). Stawka 0%, o której mowa (względnie stawka krajowa), ma zastosowanie również do kosztów wysyłki (na podstawie art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u. stanowią one bowiem element podstawy opodatkowania).

Jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa, jest opodatkowana stawką 0%, należy ją wykazać w poz. 23 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT-UE (zob. art. 100 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). W przeciwnym razie należy ją – przynajmniej do czasu uzyskania prawa do zastosowania stawki 0% - wykazać tylko w pozycjach deklaracji VAT właściwych dla stawki VAT jaka ma zastosowanie, tj. w przypadku stawki 23% - w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 23 grudnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi