Stawka VAT na desery lodowe

Pytanie: Jaką stawką opodatkować desery lodowe , sprzedawane w kawiarni, bez obsługi kelnerskiej (kilka gałek lodów, bita śmietana, bakalie, sosy dodatki owocowe itp.)? Desery są w pucharkach szklanych, chyba ze ktoś z góry chce na wynos - wtedy w jednorazowych plastikowych opakowaniach.

Odpowiedź: Uważam, że sprzedaż deserów lodowych do konsumpcji na miejscu (w szklanych pucharkach) jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%, zaś sprzedaż deserów lodowych „na wynos” (w opakowaniach jednorazowych) jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 5%.

Uzasadnienie: Chociaż działalność gastronomiczna jest działalnością usługową z punktu widzenia VAT sprzedaż posiłków nie zawsze stanowi świadczenie usług. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. wyrok z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 oraz wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09) oraz art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.) wynika, że w niektórych przypadkach sprzedaż posiłków stanowi dla celów VAT dostawy towarów, tj. dostawy gotowych posiłków i dań (PKWiU z 2008 r. 10.85).

I tak świadczenie usług stanowią czynności polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie takimi jak: nakrycie do stołu, doradzanie klientowi i objaśnianie szczegółów dotyczących posiłków w menu, podawanie do stołu i sprzątanie po zakończeniu konsumpcji; ponadto w przypadku świadczenia usług gastronomicznych do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (np. łazienką czy szatnią) umeblowaniem czy zastawą stołową; dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów w przypadkach takich stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Z kolei dostawę towarów stanowią czynności polegające na dostarczeniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W świetle powyższego z pewnością sprzedaż deserów lodowych „na wynos” stanowi z punktu widzenia VAT opodatkowane według stawki 5% (na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 28 załącznika nr 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.) dostawy towarów. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-211/15/BS). Czytamy w niej, że „sprzedaż „na wynos” lodów świderków z automatu czy deserów lodowych należy uznać za dostawę towarów. W przypadku, gdy lody i desery lodowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.52.10.0, to ich dostawa podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy”.

Natomiast w przypadku sprzedaży deserów lodowych konsumowanych w kawiarni więcej według mnie przemawia za uznaniem, że dochodzi do opodatkowanych podatkiem VAT według stawki 8% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek - Dz. U. poz. 1719) usług związanych z wyżywieniem. Co prawda desery są sprzedawane bez obsługi kelnerskiej, lecz możliwość ich konsumpcji w kawiarni (a w konsekwencji towarzysząca temu możliwość korzystania z infrastruktury kawiarni) oraz fakt, że są one sprzedawane w szklanych pucharkach (a więc nie mogą zostać zabrane przez klientów ze sobą), powoduje według mnie, że ich sprzedaż nie ma charakteru dostaw towarów, lecz świadczenie usług.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 17 lutego 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi