Stawka VAT na fakturze wystawianej w procedurze odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma nabywa usługi od podwykonawców, faktury wystawiane są w procedurze odwrotnego obciążenia, zdarza się że kontrahent w stawce VAT wpisuje zw albo np. Czy taka faktura wystawiona jest prawidłowo, czy możemy ją zaksięgować? Jak należy prawidłowo wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia?

Odpowiedź: Mimo że faktury wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia ze stawkami „ZW” lub „NP” nie są prawidłowe, możecie je Państwo księgować.

Uzasadnienie: Faktury dokumentujące świadczenie usług, dla których podatnikami - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – są nabywcy powinny nie zawierać danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT, a w zamian zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 oraz art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.). W pozostałym zakresie treść faktur, o których mowa, nie różni się od treści „zwykłych” faktur.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że najbardziej prawidłowe jest, aby w miejsce dotyczące stawki podatku na fakturach, o których mowa, było puste lub znajdował się w nim znak ‘-‘ (kreska lub minus). Dopuszcza się również umieszczanie w tym miejscu liter „OO”, tj. skrótu od „odwrotne obciążenie”

Nie jest natomiast prawidłowe wpisywanie na fakturach, o których mowa, stawek „ZW” lub „NP”. Faktury te nie dokumentują bowiem ani czynności zwolnionych od podatku (co uzasadniałoby wskazanie stawki „ZW”), ani czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (co uzasadniałoby wskazanie stawki „NP”). Tym niemniej błąd w tym zakresie nie wyłącza możliwości zaksięgowania faktury. A zatem pomimo, że faktury wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia ze stawkami „ZW” lub „NP” nie są prawidłowe, możecie je Państwo księgować.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 13 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi