Stawka VAT na kanapki, naleśniki i lody sprzedawane na wynos

Pytanie: Jaka od 1.07.2020 r. obowiązuje stawka VAT na kanapki, naleśniki oraz lody sprzedawane na wynos?

Odpowiedź: Sprzedaż na wynos kanapek, naleśników czy lodów jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%.

Uzasadnienie: Od 1 lipca 2020 r. stosowany jest art. 41 ust. 12f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., (formalnie przepis ten wszedł w życie 1 listopada 2019 r., jednak na mocy przepisów przejściowych nie był stosowany w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.) przewidujący stosowanie stawki 8% do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). A zatem z przepisu tego wynika zasada jednolitego stosowania stawki 8% do wszystkich czynności (tj. zarówno do świadczenia usług, jak i do dostaw towarów), które na gruncie PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że sprzedaż na wynos kanapek, naleśników czy lodów jest, co do zasady, na gruncie PKWiU klasyfikowana jako świadczenie usług związanych z wyżywieniem. W konsekwencji sprzedaż taka jest najczęściej opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%.

Wyjaśnić według mnie dotyczy sprzedaży lodów, które stanowią towary, a więc które nie są na życzenie klienta przygotowywane ani na odpowiednim naczyniu podawane (czyli czekają na nabywcę gotowe do sprzedaży). Wówczas lody – jako towary klasyfikowane na gruncie CN w grupowaniu 2105 00 (obejmującym lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao) – są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 15 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Natomiast stanowiące towary kanapki i naleśniki są według mnie na gruncie CN klasyfikowane w grupowaniu 2106 (obejmującym przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone). W konsekwencji uważam, że są one opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 5 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 lipca 2020 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi