Stawka VAT na niezwrócone opakowania zwrotne dotyczące towarów będących przedmiotem eksportu

Pytanie: Firma sprzedała towar A na eksport w opakowaniach zwrotnych (kosz metalowy). Za opakowania pobrano kaucję i określono, kiedy mają zostać zwrócone. Dla towarów A zastosowano stawkę 0% - posiadamy dokument celny I599 potwierdzający wywóz towaru A. Kontrahent nie zwrócił opakowań w wyznaczonym terminie i w związku z tym wystawiamy na nie fakturę. Mamy jednak wątpliwości co do stawki VAT na opakowania zwrotne. Dokument celny nie potwierdza wywozu opakowań zwrotnych, nie zastosowano też procedury celnej wywozu czasowego tych opakowań. Czy faktura za niezwrócone opakowania zwrotne powinna być wystawiona ze stawką 0% czy 23%?

Odpowiedź: Faktura za niezwrócone opakowania zwrotne powinna zostać w przedstawionej sytuacji wystawiona ze stawką 0%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Jak jednak stanowi art. 29a ust. 11 u.p.t.u., do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. Z kolei art. 29a ust. 12 u.p.t.u. stanowi, że w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w art. 29a ust. 11 u.p.t.u., podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:

  1. w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;
  2. 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

Zwrócić należy uwagę, że w art. 29a ust. 12 u.p.t.u. mowa jest o podwyższeniu podstawy opodatkowania. Wartość niezwróconych we wskazanych terminach opakowań nie stanowi zatem podstawy opodatkowania odrębnie opodatkowanych dostaw, lecz element podstawy opodatkowania dostaw towarów, których dotyczyły. Skoro tak, wartość takich opakowań opodatkowana jest w konsekwencji zawsze taką samą stawką VAT jak dostawy towarów, których dotyczyły.

Dotyczy to również opakowań zwrotnych dotyczących towarów będących przedmiotem eksportu towarów. Jeżeli zatem dostawy takie opodatkowane są przewidzianą dla eksportu towarów stawką 0%, także wartość opakowań zwrotnych opodatkowana jest podatkiem VAT według tej stawki.

A zatem w przedstawionej sytuacji faktura za niezwrócone opakowania zwrotne powinna zostać wystawiona ze stawką 0%. Fakt, że dokument celny nie potwierdza wywozu opakowań zwrotnych nie ma znaczenia, gdyż opakowania nie były – z punktu widzenia VAT – przedmiotem eksportu towarów, lecz ich wartość powiększyła jedynie podstawę opodatkowania dostaw towarów będących przedmiotem eksportu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 26 czerwca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi