Stawka VAT na roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi prace remontowe w budynku przeznaczonym na cele mieszkalne Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwanym przez pensjonariuszy. Wykonawca wynajmuje podwykonawce do pomocy w pracach na tym obiekcie. Czy wystawiąc fakturę na wykonawę jako podwykonawca może zastosować stawkę VAT 8%?

Odpowiedź: Tak, podwykonawce może w przedstawionej sytuacji zastosować stawkę VAT 8%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Czynności polegające na budowie, remoncie, modernizacji oraz termomodernizacji budynków (czyli ogólnie mówiąc roboty budowlane) opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 8% lub 23%. Stawka 8% ma zastosowanie w zakresie w jakim czynności wykonywane są w obiektach  budowlanych zaliczonych do obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zob. art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W pozostałym zakresie czynności polegające na budowie, remoncie, modernizacji oraz termomodernizacji budynków opodatkowane są podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się, między innymi, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (zob. art. 41 ust. 12a u.p.t.u.). Natomiast przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (zob. art. 2 pkt 12 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze zauważyć należy, że domy opieki (pomocy) społecznej na gruncie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zaliczają się do budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB 113). Budynki domów opieki (pomocy) społecznej stanowią zatem obiekty budownictwa mieszkaniowego, a w konsekwencji należą do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dotyczące takich budynków czynności polegające na budowie, remoncie, modernizacji oraz termomodernizacji są zatem opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2012 r. (ILPP1/443-1383/11-2/BD). W interpretacji czytamy, że „wykonywane roboty budowlane i modernizacyjne na basenie rehabilitacyjnym, wchodzącym w skład Domu Pomocy Społecznej, sklasyfikowanym przez Wnioskodawcę do grupowania PKOB 1130 i tym samym wypełniającym definicję budownictwa mieszkaniowego wymienioną w art. 2 pkt 12 ustawy, opodatkowane są preferencyjną, tj. 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. (ILPP1/443-25/13-4/AWa) czytamy, że „dobudowa kotłowni połączonej przejściem do Domu Opieki Społecznej w ramach jego rozbudowy w obiekcie budowlanym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest – zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy – stawką podatku VAT w wysokości 8%, pod warunkiem, że przedmiotowe usługi wykonane były w ramach czynności wskazanych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części”.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że z punktu widzenia stosowania obniżonej stawki VAT 8% nie ma znaczenia dla kogo wykonywane są usługi. Również podwykonawcy – o ile swoje ich czynności dotyczą obiektów budowlanych zaliczonych do obiektów budowlanych lub ich części – uprawnieni są do stosowania stawki 8% na podstawie omawianych przepisów. A zatem w przedstawionej sytuacji podwykonawca wystawiając fakturę za pracę remontowe w budynku domu pomocy społecznej powinien zastosować stawkę VAT 8%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 stycznia 2015 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi