Stawka VAT na sprzedaż gruntów

Pytanie: W ramach działalności będę kupowal do dalszej sprzedaży grunty. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy całą sprzedaż będę zobowiązany opodatkować?

Odpowiedź: Zależnie od tego czy sprzedawane grunty stanowią tereny budowlane w rozumieniu VAT, ich dostawy (sprzedaż) są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% albo zwolnione od podatku VAT.

Uzasadnienie: Dostawy gruntów mogą być opodatkowane stawką 23% lub zwolnione od podatku. Zwolnienie od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., który stanowi, że zwolniona od podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. A contrario - dostawy terenów budowlanych opodatkowane są VAT według stawki podstawowej 23% (żaden bowiem przepis nie przewiduje możliwości stosowania do ich dostaw obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku).

Wskazać przy tym należy, że pojęcie terenów budowlanych na użytek VAT definiuje art. 2 pkt 33 u.p.t.u. Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie mowa jest o terenach budowlanych rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle powyższego zwolnienie od podatku obejmujące tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane ma zastosowanie, jeżeli:

  1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę,
  2. dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę,
  3. dla działki nie istnieje ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei dostawy terenów niezabudowanych nie korzystają ze zwolnienia od podatku (a w konsekwencji są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%), jeżeli:

  1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę, lub
  2. dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 maja 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi