Stawka VAT na szkolenia online

Pytanie: Firma szkoleniowa posiada status jednostki wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego na podstawie art 82 ust 3 ustawy o systemie oświaty i ma interpretację z urzędu skarbowego odnośnie organizowania szkoleń bez vat. Czy jeśli zacznie prowadzić szkolenia online będzie musiała opodatkować je stawką 23% Zaznaczam że szkolenia online będzie prowadzić nadal jako jednostka oświatowa.

Odpowiedź: Nie, usługi szkoleń online świadczone przez firmę, o której mowa, będą zwolnione od podatku VAT (nie będzie w związku z tym właściwe stosowanie stawki 23% do tych usług).

Uzasadnienie: Świadczenie usług szkoleniowych jest, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Nie dotyczy to usług szkoleniowych zwolnionych od podatku na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT, oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 701) – dalej r.z.

Jedno z tych zwolnień obejmuje w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910) – dalej u.p.o. (zob. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a u.p.t.u.). Jak jednocześnie wynika z art. 2 pkt 4 u.p.o., system oświaty obejmuje, między innymi, placówki kształcenia ustawicznego.

Oznacza to, że usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez placówki kształcenia ustawicznego są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a u.p.t.u. Dotyczy to również usług w zakresie kształcenia i wychowania świadczonych przez takie placówki online, gdyż nie ma przepisu stanowiącego inaczej. W konsekwencji usługi szkoleń online świadczone przez firmę, o której mowa, będą zwolnione od podatku VAT (nie będzie w związku z tym właściwe stosowanie stawki 23% do tych usług).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 14 lipca 2020 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi