Stawka VAT na szkolenie dla ZUS

Pytanie: Przedsiębiorca (osoba fizyczna prow. działalność gosp.; czynny podatnik VAT) wygrał przetarg na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ZUS. W informacji ZUS podano, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy przedsiębiorca obowiązek wystawienia na rzecz ZUS faktury ze stawką 23% czy ZW?

Odpowiedź: Wskazaną usługę przeprowadzenia szkolenia przedsiębiorca powinien udokumentować fakturą ze zwolnieniem od podatku VAT (tj. stawka ZW).

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione są od podatku niektóre usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u.). Dotyczy to usług:

  • prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowanych w całości ze środków publicznych (lub w przynajmniej 70% - zob. § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że środki ZUS są środkami publicznymi, a w konsekwencji wskazana usługa szkolenia jako usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego sfinansowana w całości ze środków publicznych będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c u.p.t.u. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. (IBPP1/443-798/13/BM), „zlecone Wnioskodawcy przez ZUS usługi szkoleniowe, dotyczące przeprowadzenia szkolenia na rzecz pracowników ZUS, którzy wykorzystają wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia w zakresie obsługi systemu komputerowego do wykonywania swoich zadań publicznych, uznać należy za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT a z uwagi na fakt, iż będą one w całości finansowane ze środków publicznych – usługi te objęte będą zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ww. ustawy o VAT”. Wskazaną usługę przeprowadzenia szkolenia przedsiębiorca powinien zatem udokumentować fakturą ze zwolnieniem od podatku VAT (tj. stawka ZW).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 kwietnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi