Stawka VAT na usługi dostarczania posiłków

Pytanie: Podatnik przygotowuje i dostarcza klientowi we wskazane miejsce posiłki (np.pieczone kiełbaski, mięsa). Do tego dostarcza również produkty nie przetworzone jak np napoje, alkohole, słodycze inne art spożywcze, art jednorazowe (kubki, tacki), Nie świadczy np usługi kelnerskiej. Jak na gruncie podatku VAT należy potraktować ww. usługę i jaką stawkę podatku VAT zastosować przy fakturowaniu na rzecz odbiorcy?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia lub odrzucenia stanowiska zajętego przez Ministra Finansów we wskazanej w uzasadnieniu interpretacji ogólnej.

Uzasadnienie: Jak wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 24 czerwca 2016 r. (PT1.050.3.2016.156), w której czytamy, między innymi, że „dla określenia prawidłowej stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Następnie Minister Finansów stwierdził, że „posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%”.

Zastrzec jednak należy, że stanowisko to jest niezgodne zarówno z orzecznictwem unijnym (zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94), jak i z treścią unijnych przepisów zob. art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., s. 1 z późn. zm.), z których wynika, że transakcje dotyczące żywności sprzedawanej na wynos stanowią dostawy towarów, a nie świadczenie usług. Stanowiska tego nie podzielają również sądy administracyjne, które uchylają interpretacje indywidualne, w których organy podatkowe zajmują podobne stanowisko (zob. przykładowo czy wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. – I SA/Gd 1439/17 czy wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2018 r. – I SA/Go 32/18).

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia lub odrzucenia stanowiska zajętego przez Ministra Finansów we wskazanej interpretacji ogólnej. I tak przyjęcie tego stanowiska oznaczałoby, że podatnik w przedstawionej sytuacji świadczy opodatkowane stawką 8% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 839 z późn. zm. – dalej r.z.e.), z zastrzeżeniem, że stawka ta nie ma zastosowania do wchodzącej w skład tych usług sprzedaży towarów wymienionych w poz. 1-6 załącznika do r.z.e. (np. sprzedaży napojów alkoholowych czy innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką 23%), która to sprzedaż jest opodatkowana stawką 23%. Według stawki 23% opodatkowana jest moim zdaniem również sprzedaż artykułów jednorazowych (kubki, tacki).

Natomiast odrzucenia tego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji podatnik dokonuje dostaw towarów. Są to:

  • dostawy posiłków opodatkowane stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT,
  • dostawy pozostałych towarów (napojów, alkoholi, słodyczy, innych artykułów spożywczych oraz artykułów jednorazowych) opodatkowane stawkami dla nich właściwymi (najczęściej 23%).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 czerwca 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi