Stawka VAT na wyroby cukiernicze

Pytanie: Pytanie dotyczy nowej matrycy stawek VAT. Jesteśmy producentem pieczywa oraz wyrobów cukierniczych. Obecnie pieczywo jest na PKWiU 10.71.11.0 ze stawką VAT 5 %, zaś wyroby cukiernicze PKWIU 10.71.12.0 ze stawką VAT 8%. Moje pytanie dotyczy zmian wchodzących z dniem 01.07.2020. Jakie symbole mamy wpisywać na fakturach - czy PKWIU czy CN i jaka stawka VAT będzie obowiązywała na nasze produkty? Czy produkty cukiernicze zmieniają się na 5 %?

Odpowiedź: Jeżeli produkowane przez Państwa towary stanowią wyroby ciastkarskie lub ciastka klasyfikowane w grupowaniu 19 CN obejmującym, między innymi, wyroby ciastkarskie lub ciastka klasyfikowane dotychczas w grupowaniu 10.71.12.0 PKWiU z 2008 r. (a nie wyroby cukiernicze klasyfikowane w grupowaniu 1704 CN), od 1 lipca 2020 r. właściwa jest dla nich stawka 5% (niezależnie od ich daty przydatności do spożycia).

Uzasadnienie: Od 1 lipca 2020 r. stosowane jest nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u., a więc załączników wymieniających towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według, odpowiednio, stawki 8% i 5%. Jedna z wynikających z tego zmian polega na rezygnacji z dotychczas stosowanych we wskazanych załącznikach symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te zostały zastąpione odpowiednimi:

  1. symbolami CN – w przypadku towarów, oraz
  2. symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Jedna ze zmian polega na objęciu wyrobów ciastkarskich i ciastek (opodatkowanych dotychczas według trzech stawek VAT – 5%, 8% i 23%, zależnie od daty przydatności do spożycia na stawkę 5%) jedną stawką VAT w wysokości 5% (zob. art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do u.p.t.u.). Jeżeli zatem produkowane przez Państwa towary stanowią wyroby ciastkarskie lub ciastka klasyfikowane w grupowaniu 19 CN obejmującym, między innymi, wyroby ciastkarskie lub ciastka klasyfikowane dotychczas w grupowaniu 10.71.12.0 PKWiU z 2008 r. (a nie wyroby cukiernicze klasyfikowane w grupowaniu 1704 CN), od 1 lipca 2020 r. właściwa jest dla nich stawka 5% (niezależnie od ich daty przydatności do spożycia).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że nie było i nie ma obowiązku wskazywania jakichkolwiek symboli na fakturach. Jeżeli jednak chcecie Państwo takie symbole umieszczać na fakturach dobrowolnie, od 1 lipca 2020 r. powinny to być symbole CN.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 czerwca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi