Stawka VAT na wyroby protetyczne

Pytanie: Czy do sprzedaży wyrobów protetycznych, niebędących sztucznym zębem, czy protezą dentystyczną, wykonywanych wyłącznie przez osoby nie będące technikami dentystycznymi - można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 %?

Odpowiedź: Tak, do sprzedaży wyrobów protetycznych (innych niż sztuczne zęby i protezy dentystyczne) przez osoby niebędące technikami dentystycznymi można stosować obniżoną stawkę VAT 8%.

Uzasadnienie: Na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. wyroby protetyczne klasyfikowane są w grupowaniu o symbolu 32.50.22.0 (obejmującym sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane). Towary należące do tego grupowania – z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych – zostały wymienione w poz. 101 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., a więc wśród towarów opodatkowanych stawką 8% (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.). A zatem dostawy (sprzedaż) wyrobów protetycznych (innych niż sztuczne zęby i protezy dentystyczne) są opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8%. Dotyczy to również dokonywania takich dostaw przez osoby niebędące technikami dentystycznymi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 czerwca 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi