Stawka VAT przy dostawie okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych

Pytanie: Jaką należy zastosować stawkę VAT na dostarczenie korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych według brzmienia Ustawy o VAT od dnia 19.01.2018 r.?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy sprzedawane korekcyjne okulary przeciwsłoneczne stanowią wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Jeżeli tak, do ich dostawy (sprzedaży) należy (także od dnia 19 stycznia 2018 r.) stosować stawkę 8%. W przeciwnym razie należy stosować stawkę podstawową 23%.

Uzasadnienie: Z dniem 19 stycznia 2018 r. nowe brzmienie otrzymała poz. 103 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., a więc załącznika, który określa towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8% (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.).

Zmiana ta spowodowała zmianę wysokości podatku VAT z tytułu dostaw soczewek kontaktowych oraz soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów, które nie służą do korekty wzroku. Ich dostawy do 18 stycznia 2018 r. były opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8%, zaś od 19 września 2018 r. są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Nie zmieniła się natomiast wysokość podatku VAT z tytułu dostaw soczewek kontaktowych oraz soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów, które służą do korekty wzroku – ich dostawy były i są nadal opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%.

Należy jednak zauważyć, że zmiana ta pozostaje bez wpływu na wysokość VAT z tytułu dostaw okularów (składających się nie tylko z soczewek okularowych, ale również z oprawek). Dostawy okularów mogły bowiem korzystać z opodatkowania stawką 8% nie w zw. z brzmieniem poz. 103 załącznika nr 3 do u.p.t.u., lecz w związku z brzmieniem poz. 105 załącznika nr 3 do u.p.t.u., tj. jako wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 lutego 2017 r. - 1061-IPTPP1.4512.694.2016.2.ŻR). Treść tej pozycji nie uległa z dniem 19 stycznia 2018 r. zmianie.

A zatem odpowiedź na pytanie zależy od tego czy sprzedawane korekcyjne okulary przeciwsłoneczne stanowią wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Jeżeli tak, do ich dostawy (sprzedaży) należy (także od dnia 19 stycznia 2018 r.) stosować stawkę 8%. W przeciwnym razie należy stosować stawkę podstawową 23%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi