Stawka VAT przy sprzedaży pizzy

Pytanie: Prowadzę restaurację oraz pizzerię sprzedaję jedzenie na miejscu, na wynos oraz z dowozem, proszę o informację jaką stawkę podatku VAT powinnam zastosować w podanych sytuacjach: 1) Klient zamawia posiłek, kelner obsługuje i podaje jedzenie do stolika świeżo przygotowane danie. 2) Klient zamawia posiłek na wynos przy kasie i tam też otrzymuje danie (np. obiad, pizze, zapiekankę) zapakowane w kartonik, plastikowy pojemnik. Po otrzymaniu posiłku opuszcza lokal. 3) Klient zamawia telefonicznie, a my dowozimy zapakowane danie na podany adres.

Odpowiedź: W pierwszej ze wskazanych sytuacji ma zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%, w pozostałych dwóch – w wysokości 5%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.) – dale u.r.w., usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Z kolei art. 6 ust. 2 u.r.w. stanowi, że za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu art. 6 ust. 1 u.r.w. nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W świetle powyższego tylko czynności wskazane w pierwszej z wymienionych sytuacji (klient zamawia posiłek, kelner obsługuje i podaje jedzenie do stolika świeżo przygotowane danie) mają charakter usług (a konkretnie usług restauracyjnych). Tylko w tym zakresie znajduje zatem zastosowanie stawka 8% przewidziana dla usług związanych z wyżywieniem (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek - Dz. U. poz. 1719).

W pozostałych dwóch przypadkach wykonywane przez Pana czynności mają – przynajmniej z punktu widzenia VAT – charakter dostaw towarów, a konkretnie dostaw gotowych posiłków i dań (PKWiU 10.85.1), które opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r. (IPPP1/443-893/12-2/MP), w której czytamy, że „będące przedmiotem zapytania posiłki (pizze), sprzedawane przez Spółkę w jej lokalach „na wynos” lub zamówione z dostawą do klienta, niezależnie od tego czy przygotowywane są w lokalu Wnioskodawcy czy też u kontrahenta, a następnie mrożone i odgrzewane w lokalu Wnioskodawcy - traktowane jako towar w postaci gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu 10.85.1 PKWiU, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 %, na mocy wyżej powołanego art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 czerwca 2015 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi