Stawka VAT przy świadczeniu usług opiekuńczych

Pytanie: Stowarzyszenie zajmuje się opieką nad osobami starszymi. Są to usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej. Część osób opłaca za pobyt w naszej placówce w całości. Za część osób płaci miasto na podstawie umowy (decyzja administracyjna). Osoby, którymi się opiekujemy są przywożone do naszej siedziby i tam w zależności od ich stanu zapewniamy im opiekę. Czas pobytu wynosi do 7 godzin. Jaką stawką VAT powinniśmy zastosować do świadczonych usług?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy Państwa stowarzyszenia stanowi jeden ze wskazanych w uzasadnieniu podmiotów.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) na rzecz beneficjenta tej pomocy. Nie dotyczy to jednak wszystkich usług, lecz wyłącznie usług wykonywanych przez:

  • regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
  • wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
  • placówki specjalistycznego poradnictwa,
  • inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
  • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Do usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej należą przy tym, między innymi, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy (zob. art. 36 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego czy Państwa stowarzyszenie stanowi jeden z wymienionych podmiotów. Jeżeli tak, świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa, jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 u.p.t.u. W przeciwnym razie świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% (nie ma bowiem w takim przypadku zastosowania obniżona stawka podatku VAT, ani zwolnienie od podatku VAT, w szczególności określone w art. 43 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u., gdyż zwolnienie to obejmuje wyłącznie usługi opieki świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 29 sierpnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi