Stawka VAT za udział w wystawie kotów rasowych

Pytanie: Stowarzyszenie organizuje wystawy kotów rasowych. Zgłaszają się hodowcy, którzy wystawiają koty. Jaką stawkę VAT należy zastosować do wystawienia faktury za udział w wystawie kota 23% czy jak za bilet wstępu 8%?

Odpowiedź: Uważam, że faktury za udział kotów w wystawie mogą być wystawiane ze stawką VAT 8%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Czynności podlegające opodatkowaniu VAT opodatkowane są według stawki 23% (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.), chyba że przepisy przewidują dla danych czynności obniżoną stawkę VAT lub zwolnienie od podatku.

 Mając to na uwadze wskazać pragnę, że przepisy VAT przewidują stosowanie obniżonej stawki 8% do, między innymi, usług w zakresie wstępu związanych z rekreacją (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.). Nie ulega raczej wątpliwości, że na tej podstawie sprzedaż przez stowarzyszenie biletów wstępu osobom odwiedzającym organizowane wystawy kosów rasowych opodatkowana jest podatkiem VAT według stawki 8%.

W mojej ocenie stawka ta ma również zastosowanie przy świadczeniu przez stowarzyszenie hodowcom usług udziału w takich wystawach. Należy bowiem zauważyć, że z wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. (I FSK 311/13) wynika, że określenie usług w zakresie wstępu obejmują nie tylko usługi obejmujące bierny udział, ale również usługi obejmujące czynny udział w organizowanych wydarzeniach. Powoduje to, że z opodatkowania stawką 8% korzystają również usługi udziału w różnego rodzaju zawodach (np. zawodach sportowych – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2015 r. - ITPP1/4512-21/15/EK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. - IBPP3/4512-70/15/MN). Z tego samego powodu uważam, że z opodatkowania stawką 8% korzystają także świadczone przez stowarzyszenie dla hodowców usługi udziału w organizowanych wystawach kotów rasowych.

Podkreślić jednak pragnę, że w tym zakresie stosowanie stawki 8% wiąże się ze zwiększonym ryzykiem podatkowym. W konsekwencji ze względów profilaktycznych warto, aby stosowanie tej stawki do świadczonych dla hodowców usługi udziału w organizowanych wystawach kotów rasowych stowarzyszenie poprzedziło uzyskaniem od Ministra Finansów interpretacji indywidualnej.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 maja 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi