Stosowanie stawki 8% w gastronomii

Pytanie: Czy stawka 23% ma to zastosowanie tylko przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów, czy również przy gastronomii? Czy w restauracji sprzedając oddzielnie np. bułkę, na życzenie klienta stosuję od stawkę VAT 5 % czy jako usługę gastronomiczna 8%, lub podając sałatkę z krewetkami należny zastosować stawkę 23 % na całe danie czy 8 % jako usługę gastronomiczną? Czy na fakturze obowiązkowe są symbole CN, jeśli nie w jakich przypadkach trzeba je stosować?

Odpowiedź: Sprzedaż bułki w ramach usługi gastronomicznej świadczonej przez restaurację jest opodatkowana według stawki 8%. Jeżeli sałatka z krewetkami jest jednym z wielu posiłków składających się na usługę gastronomiczną, stawka 23% ma zastosowanie jedynie do sałatki z krewetkami (oraz ewentualnych innych spośród wymienionych napojów, towarów i posiłków). W pozostałym zakresie usługa gastronomiczna pozostanie opodatkowana według stawki 8%. Podatnicy prowadzący działalność gastronomiczną nie muszą wskazywać symboli CN na wystawianych fakturach.

Uzasadnienie: Od 1 lipca 2020 r. stosowany jest art. 41 ust. 12f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., (formalnie przepis ten wszedł w życie 1 listopada 2019 r., jednak na mocy przepisów przejściowych nie był stosowany w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.) przewidujący stosowanie stawki 8% do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). A zatem z przepisu tego wynika zasada jednolitego stosowania stawki 8% do wszystkich czynności (tj. zarówno do świadczenia usług, jak i do dostaw towarów), które na gruncie PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Podobnie przy tym jak w poprzednim stanie prawnym, również w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2020 r. sprzedaż niektórych produktów wyłączona jest spod zakresu stosowania obniżonej stawki VAT w gastronomii. W zakresie tym czynności dokonywane w ramach działalności gastronomicznej są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Dotyczy to sprzedaży w ramach działalności gastronomicznej:

  1. napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania,
  2. towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  3. posiłków, których składnikiem są homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (np. krewetki, małże czy ślimaki), kawior lub namiastki kawioru objęte CN 1604 oraz przetwory z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.

Przede wszystkim wskazać pragnę, że w zakresie tym stawka 23% ma zastosowanie wyłącznie do odpowiedniej części usługi gastronomicznej, a nie do jej całości. Jeżeli zatem, przykładowo, sałatka z krewetkami jest jednym z wielu posiłków składających się na usługę gastronomiczną, stawka 23% ma zastosowanie jedynie do sałatki z krewetkami (oraz ewentualnych innych spośród wymienionych napojów, towarów i posiłków). W pozostałym zakresie usługa gastronomiczna pozostanie opodatkowana według stawki 8%.

Jednocześnie wskazane wyłączenie nie dotyczy towarów nieprzetworzonych przez podatnika wymienionych w załączniku nr 3 lub w załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, np. bułek. Nie jest przy tym dopuszczalne stosowanie stawki 5% w przypadku sprzedaży takich towarów w ramach usług związanych z wyżywieniem. W konsekwencji sprzedaż bułki w ramach usługi gastronomicznej świadczonej przez restaurację jest – jako element tej usługi - opodatkowana według stawki 8% (a nie 23% czy 5%).

Odnośnie ostatniego pytania wyjaśnić pragnę, że nie został wprowadzony obowiązek wskazywania symboli CN na fakturach. Dotyczy to również faktur wystawianych przez podatników prowadzących działalność gastronomiczną, a więc nie muszą oni wskazywać symboli CN na wystawianych fakturach.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 lipca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi