Świadczenie usług budowlanych a kasy rejestrujące

Pytanie: Prowadzę działalność usługi remontowo budowlane. Czy w tej działalności po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych 20 tys j est obowiązek instalacji kasy fiskalnej? Płatności za wszystkie moje usługi przeprowadzane są przez rachunek bankowy. W ciągu roku wystawiam do 20 faktur i mam nie więcej niż 10 kontrahentów. Czy w tym przypadku mogę korzystać ze zwolnienia ewidencji na kasie fiskalnej?

Odpowiedź: Jeżeli wszystkie płatności za świadczone na rzecz osób prywatnych otrzymuje Pan na rachunek bankowy, cała Pańska sprzedaż na rzecz osób prywatnych jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. W takim przypadku nawet przekroczenie przez wartość tej sprzedaży limitu 20.000 zł (i będąca tego konsekwencją utrata prawa do wskazanego zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania po dwóch miesiącach) nie spowoduje konieczności posiadania przez Pana kasy rejestrującej.

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w 2018 r. określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób prywatnych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 1 r.z.e.).

Ponadto r.z.e. zwalnia z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do r.z.e.). Ze zwolnienia tego korzystać mogą, między innymi, podatnicy świadczący usługi budowlane (firmy budowlane).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że jeżeli wszystkie płatności za świadczone na rzecz osób prywatnych otrzymuje Pan na rachunek bankowy, cała Pańska sprzedaż na rzecz osób prywatnych jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do r.z.e. W takim przypadku nawet przekroczenie przez wartość tej sprzedaży limitu 20.000 zł (i będąca tego konsekwencją utrata prawa do wskazanego zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania po dwóch miesiącach) nie spowoduje konieczności posiadania przez Pana kasy rejestrującej.

Zastrzec jednak należy, że po utracie wskazanego zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania wystąpienie choćby jednej sprzedaży niekorzystającej ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowanie wiąże się z koniecznością jej zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. W konsekwencji po utracie tego zwolnienia musi Pan zwracać szczególną uwagę na otrzymywanie zapłaty od osób prywatnych na rachunek bankowy (względnie na rachunek w SKOK).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 marca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi