Świadczenie usług dostępu do internetu a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Podatnikiem jest spółka z o.o. która świadczy usługi telekomunikacyjne, polegające na stałej dostawie dostępu do internetu na lokalnym rynku oraz jest dostawcą sieci telefonii stacjonarnej, ale te ostatnie na zasadzie pośrednictwa. Czy takie usługi mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli przychody firmy nie przekraczają rocznie sumy 200 tys. zł?

Odpowiedź: Tak, spółka z o.o., o której mowa, może korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, a więc świadczone przez nią usługi mogą być w ramach zwolnione od podatku VAT w ramach tego zwolnienia. 

UzaPrzepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż w art. 113 ust. 13 u.p.t.u. wymienione zostały kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do Internetu, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług telefonii stacjonarnej, do podatników takich jednak nie należą. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby spółka z o.o. korzystała ze zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji, aby świadczone przez nią usługi były zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 grudnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi