Świadczenie usług IT a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy podmiot świadczący usługi IT może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT? (przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto). Mam wątpliwości czy usługi IT nie są traktowane jako "usługi w zakresie doradztwa".

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy do usług świadczonych przez podatnika świadczącego usługi IT należy usługi, których istotą jest udzielanie fachowych zaleceń, porad. Jeżeli tak, podatnik ten świadczy usługi w zakresie doradztwa, a w konsekwencji nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. W przeciwnym razie może on korzystać z tego zwolnienia.

Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż w art. 113 ust. 13 u.p.t.u. wymienione zostały kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Dotyczy to, między innymi, podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wskazać należy, że ze słownika języka polskiego wynika, iż doradztwo oznacza udzielanie fachowych zaleceń, porad. W konsekwencji – jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Łd 183/13) – „przez doradztwo rozumie się udzielanie fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych czy finansowych. (…) Doradca to ten co udziela fachowych zaleceń czy porad, wskazówek”.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego czy do usług świadczonych przez podatnika świadczącego usługi IT należy usługi, których istotą jest udzielanie fachowych zaleceń, porad. Jeżeli tak, podatnik ten świadczy usługi w zakresie doradztwa, a w konsekwencji nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. W przeciwnym razie może on korzystać z tego zwolnienia.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi