Świadczenie usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji UBER a VAT

Pytanie: Świadczę usługi przewozu osób samochodem osobowym we współpracy z firmą UBER. Nie mam licencji na przewóz osób taksówką (ani żadnej innej). W CEIDG zgłosiłem działalność gospodarczą pod symbolem PKD 49.39.Z. Za wyświadczone przewozy osób firma UBER wystawia w moim imieniu faktury dla osób, którym wyświadczyłem usługę przewozu ze stawką vat w wysokości 8%. Poinformowano mnie, że stawka VAT 8% jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz że nie muszę posiadać kasy fiskalnej ze względu na to, że nie świadczę usług przewozu osób taksówką. Czy rzeczywiście mogę stosować stawkę vat 8% i nie mam bezwzględnego obowiązku stosowania kasy fiskalnej? Czy w tej sytuacji definicja taksówki ma kluczowe znaczenie?

Odpowiedź: W mojej ocenie prawidłowa jest tylko informacja o wysokości stawki VAT, tj. uważam, że ma Pan bezwzględny obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczone na rzecz osób prywatnych usługi przewozu osób. 

 Uzasadnienie: Dla świadczenia usług transportu (przewozu) osób przepisy VAT przewidują stosowanie obniżonej stawki w wysokości 8%. Dotyczy to, między innymi, nie tylko usług taksówek osobowych (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 156 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), ale również usług klasyfikowanych jako pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKWiU z 2008 r. 49.39) (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 157 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.). A zatem nie ulega wątpliwości, że uzyskana przez Pana informacja o wysokości podatku VAT z tytułu świadczonych usług przewozu osób jest prawidłowa.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że na podstawie art. 111 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w 2017 r. określają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) – dalej r.z.e.

Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określonych tym rozporządzeniem. W § 4 r.z.e. określony jest katalog czynności, które ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają, a więc których świadczenie na rzecz osób prywatnych podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Spośród usług do czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania należą, między innymi, usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do r.z.e.) oraz usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b r.z.e.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że taksówką jest „samochód służący do przewożenia ludzi lub towarów za opłatą według ustalonej taryfy” (http://sjp.pwn.pl/szukaj/taksówka.html). Samochody wykorzystywane do przewozu osób z wykorzystanie aplikacji mobilnej UBER są według mnie takimi samochodami, co prowadzi do wniosku, że usługi przewozu osób świadczone przez podatników korzystających z aplikacji mobilnej UBER podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, a więc osoby takie muszą posiadać kasę rejestrującą. Podobne stanowisko zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2016 r. (IPPP2/4512-433/16-4/IŻ), w której czytamy, że „skoro planowane usługi przewozu pasażerów noszą cechy charakterystyczne dla usług przewozu osób i ich bagażu taksówkami, Wnioskodawca zobowiązany będzie, na podstawie § 4 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia do prowadzenia ewidencji tych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Uważam zatem, że w części dotyczącej obowiązku stosowania kasy rejestrującej uzyskana przez Pana informacja nie jest prawidłowa.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi