Świadczenie usług trenera personalnego a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Jestem trenerem personalnym. Podpisuję umowę z klientem na przeprowadzenie treningu na sali gimnastycznej w określonym okresie czasu. W tym czasie zajmuję się jedną osobą, która ćwiczy pod moim nadzorem. W razie nieprawidłowego wykonywania ćwiczenia, informuję o tym klienta i podpowiadam jak powinno być ono wykonane poprawnie. Usługi zaklasyfikowałam do grupy 85.51.Z. Proszę o odpowiedź czy mogę korzystać ze zwolnienia w podatku VAT (ze względu na obrót nieprzekraczający 200.000 zł) czy też jako usługi doradcze muszę opodatkować je w momencie wystawienia pierwszej faktury?

Odpowiedź:Uważam, że może Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (do końca 2016 r. limit ten wynosił 150.000 zł). Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie naliczają podatku VAT należnego oraz zwolnieni są z większości obowiązków w zakresie VAT, np. nie muszą regularnie składać deklaracji VAT.

Nie wszyscy jednak podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż przepisy art. 113 ust. 13 u.p.t.u. wymieniają podatników, który ze zwolnienia tego nie mogą korzystać. Do podatników takich należą, między innymi, podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, iż nie są usługami w zakresie doradztwa, między innymi, usługi szkoleniowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2012 r. - ILPP2/443-1596/11-6/EN) czy usługi trenerów sportowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. - IBPP1/4512-106/15/DK). Prowadzi to do wniosku, że również świadczone przez Pana usługi treningu personalnego nie stanowią usług w zakresie doradztwa, a w konsekwencji może Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa.

Zastrzec jednak pragnę, że szeroko pojęte usługi szkoleniowe (w tym świadczone przez Pana usługi treningu personalnego) zawsze zawierają w sobie pierwiastek doradztwa, a w konsekwencji korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez podatników świadczących takie usługi jest związane z pewnym ryzykiem. Wskazane w związku z tym byłoby uzyskanie przez Pana interpretacji indywidualnej w omawianej kwestii.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 24 marca 2017 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi