Świadczenie usługi na rzecz inwestora bezpośredniego a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Przedsiębiorca podpisuje umowę z inwestorem (deweloperem) na wykonanie instalacji elektrycznych (PKWIU: 43.21.10.1, 43.21.10.2) Przedsiębiorca jest głównym wykonawcą instalacji elektrycznych. Czy wystawia faktury sprzedaży na wykonanie tych instalacji dla inwestora (dewelopera) z VAT czy na odwrotne obciążenie – zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy o VAT?

Odpowiedź:Do wskazanych usług mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. Świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. podatnikiem z tytułu ich świadczenia jest podatnik (przedsiębiorca) świadczący te usługi

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Dotyczy to, między innymi, usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 43.21.10.1 jako roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu oraz usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 43.21.10.2 jako roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

  1. są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  2. nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  3. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Zwrócić należy uwagę na ostatni z wymienionych warunków, tj. warunek, aby usługodawca świadczył usługę jako podwykonawca. Istnienie tego warunku wyłącza stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia usług stanowiących roboty budowlane na rzecz tzw. inwestorów bezpośrednich.

Taki właśnie przypadek – jak wynika z treści pytania – ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. W konsekwencji do świadczenia usług, o których mowa, mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. Świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. podatnikiem z tytułu ich świadczenia jest podatnik (przedsiębiorca) świadczący te usługi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 13 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi