Towar odbierany osobiście a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Pytanie: Czy zwolnienie i z obowiązku fiskalizacji odnoszące się do sprzedaży wysyłkowej może mieć zastosowanie do sprzedaży w której towar odbierany jest osobiście przez nabywcę (bez pośrednictwa poczty, kuriera etc.), ale pozostałe warunki zwolnienia są zastosowane tj.: dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (odpowiednio na rachunek bankowy), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres (np.: z raportów z portalu obsługującego płatności)?

Odpowiedź: Spółka w swojej ewidencji księgowej i sprzedażowej jest w stanie powiązać otrzymaną zapłatę z konkretnym zamówieniem. Ewidencja zawiera też kompletne dane nabywcy. Czy konieczny jest warunek fizycznej wysyłki towaru?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Zwolnienia z tego obowiązku w latach 2019-2021 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ewidencjonowania, między innymi, dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do r.z.e.).

Z treści przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że warunkiem zwolnienia jest, aby dostawa towarów została dokonana w systemie wysyłkowym, tj. pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Zwolnienie to nie ma zatem zastosowania w przypadku odbioru osobistego towarów przez nabywcę. Jest tak nawet, jeżeli spełnione są pozostałe warunki zwolnienia.

Brak możliwości stosowania wskazanego zwolnienia przy odbiorze osobistym potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 stycznia 2020 r. (0111-KDIB3-2.4012.772.2019.2.SR). Czytamy w niej, że „odnosząc się z kolei do obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży detalicznej obuwia, stacjonarnej, w stosunku do której płatności odbywają się w formie gotówki oraz w przypadku odbioru osobistego zamówionego wcześniej towaru, za który - jak wynika z opisu sprawy - płatności dokonywane są również gotówką, należy wskazać, że takie czynności nie będą mogły korzystać z ww. zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Sprzedaż ta nie stanowi bowiem sprzedaży w systemie wysyłkowym (nie jest realizowana za pośrednictwem poczty ani kuriera), a ponadto płatności gotówką nie spełniają warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie ww. przepisu rozporządzenia - zapłata za dostawę towarów nie następuje w sposób określony w tym przepisie”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 czerwca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi