Treść faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Pytanie: Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej WDT? Czy prawidłowe jest zamieszczenie na takiej fakturze słów "odwrotne obciążenie"?


Odpowiedź: Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów powinny zawierać numery VAT UE podatnika (dostawcy) oraz nabywcy. W pozostałym zakresie faktury dokumentujące wewnąrzwspólnotowe dostawy towarów zawierać powinny standardowe dane. Wyrazy „odwrotne obciążenie” nie powinien być na nich zamieszczany.

Uzasadnienie: Wymaganą treść faktur określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Przepisy te przewidują tylko jeden szczególny element faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, a mianowicie numery VAT UE podatnika (dostawcy) oraz nabywcy (zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 u.p.t.u.).

W pozostałym zakresie faktury dokumentujące wewnąrzwspólnotowe dostawy towarów zawierać powinny standardowe dane, z zastrzeżeniem, że ze względu na fakt, iż podlegają one, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 0% (na zasadach określonych przepisami art. 42 u.p.t.u.), ta właśnie stawka powinna być najczęściej na fakturach dotyczących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów stosowana.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że obowiązek umieszczania na fakturach wyrazów „odwrotne obciążenie” istnieje w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.). Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów nie stanowią takich czynności (czego nie zmienia ciążący na nabywcach towarów będących ich przedmiotem obowiązek rozliczania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów), a w konsekwencji dokumentujące je faktury nie powinny zawierać takich wyrazów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 10 lutego 2017 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi