Treść faktur wystawianych przez prosumentów

Pytanie: Osoba fizyczna założyła fotowoltanikę. Jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne oraz działalność pozarolniczą. Faktury od sprzedawcy prądu są wystawiane na gospodarstwo rolne. W wyniku rozliczenia wytwarzanego prądu, sprzedawca prądu poprosił o wystawienie przez tą osobę fizyczną faktury na nadwyżkę prądu. Czy ta faktura powinna być wystawiona przez osobę fizyczną, gospodarstwo czy jako działalność pozarolniczą? Czy do wartości netto powinien być dodany podatek VAT? W jakiej stawce?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji na wystawionej fakturze osoba fizyczna powinna wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres (nie ma potrzeby umieszczania na fakturze dodatkowych danych dotyczących gospodarstwa rolnego czy prowadzonej działalności pozarolniczej). Powinna to być faktura z podatkiem VAT obliczonym według stawki 23%.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), faktura powinna zawierać, między innymi, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W świetle tego przepisu w przypadku faktur wystawianych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz faktur wystawianych takim osobom na fakturach należy wskazywać jej imię i nazwisko, nie zaś nazwę firmy prowadzonej przez tę osobę (oczywiście nie ma przeszkód, aby nazwę firmy podać dodatkowo). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2013 r. (IPPP2/443-239/13-2/RR) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lipca 2013 r. (ILPP2/443-337/13-2/MN). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż towarów i usług konieczne jest umieszczanie imienia i nazwiska Wnioskodawczyni, będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą”. 

A zatem w przedstawionej sytuacji na wystawionej fakturze osoba fizyczna powinna wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres. Nie ma potrzeby umieszczania na fakturze dodatkowych danych dotyczących gospodarstwa rolnego czy prowadzonej działalności pozarolniczej.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że dostawy energii elektrycznej są opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. W konsekwencji z tą właśnie stawką powinna zostać wystawiona faktura, o której mowa. A zatem – o ile określone umową wynagrodzenie za sprzedaż nadwyżek prądu jest określone kwota netto (w przeciwnym razie przyjąć należy, że jest to kwota brutto) – na wystawianej fakturze do wartości netto doliczany powinien być podatek VAT według stawki 23%.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 marca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi