Ubezpieczone wierzytelności a obowiązek korekty podatku odliczonego z nieuregulowanych faktur

Pytanie: Spółka X z o.o. dokonywała zakupu materiałów budowlanych w 06/2016 od kontrahenta, spółki Y. W grudniu 2016 do spółki X przyszło pismo od towarzystwa ubezpieczeń, że wierzyciel, czyli spółka Y ubezpieczył swoje należności w towarzystwie ubezpieczeń i tym samym towarzystwo wypłaciło spółce Y odszkodowanie w wysokości niezapłaconych faktur przez spółkę X. Również w grudniu 2016 minął 150 dzień terminu płatności za materiały budowlane, za które spółka X była zobowiązana zapłacić spółce Y. Czy w związku z powyższym- mimo wszystko- należy skorygować VAT od niezapłaconych faktur zakupowych dla spółki Y? Czy "nowym kontrahentem" - wierzycielem dla spółki X od grudnia staje się towarzystwo ubezpieczeń i należy od grudnia ponownie liczyć 150 dni na korektę VAT, tym samym dług wobec spółki Y już nie istnieje?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka X obowiązana była do uwzględnienia korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., w deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 r. (względnie w deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2016 r.).

Uzasadnienie: Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten, co do zasady, ciąży na dłużnikach, jeżeli upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (zob. art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że wypłata przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania spółce Y nie spowodowała, że należność wynikająca z faktury dokumentującej zakup przez spółkę X materiałów budowlanych w czerwcu 2017 r. została uregulowana, jak również nie zmieniła terminu płatności tej należności. A zatem okoliczność ta wyłączyła obowiązku dokonania przez spółkę X korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u. Jest tak nawet, jeżeli w przedstawionej sytuacji doszło do cesji wierzytelności pomiędzy spółką Y a towarzystwem ubezpieczeniowym (nie wynika to z treści pytania). A zatem w przedstawionej sytuacji spółka X obowiązana była do uwzględnienia korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., w deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 r. (względnie w deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2016 r.).

Dodać należy, że jeżeli w przedstawionej sytuacji doszło do cesji wierzytelności pomiędzy spółką Y a towarzystwem ubezpieczeniowym, dopiero dokonanie zapłaty towarzystwu ubezpieczeniowemu uprawniać będzie spółkę X. Odpowiednie zastosowanie w takim przypadku znalazłaby interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. (IPPP2/443-242/14-2/KBr), w której czytamy, że „kontrahent po uregulowaniu należności na rzecz wierzyciela, w myśl art. 89b ust. 4, ponownie będzie mógł zwiększyć kwotę VAT naliczonego wynikającego z uregulowanych faktur. Powyżej powołany przepis nie wymaga uregulowania należności na rzecz wierzyciela pierwotnego”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi