Udostępnianie filmów przez internet dla klientów z UE

Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Świadczy usługi fizjoterapeutyczne. Planuje nagrywać filmy/kursy, w których opowiadałby o różnych schorzeniach i o metodach radzenia sobie z problemami (kontuzje, bóle kręgosłupa itp.). Te filmy będą wysyłane drogą Internetową oraz będą przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalność gospodarczą oraz zamieszkałych w państwach UE. Czy te transakcje będą zakwalifikowane jako usługi elektroniczne? Jeśli tak, to czy podatnik będzie musiał wystawiać faktury z VAT w wysokości 23%? Czy ta sprzedaż będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania zależą od tego czy wysyłanie filmów klientom będzie zautomatyzowane czy też filmy te osoba, o której mowa, będzie wysyłać ręcznie.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., ilekroć w u.p.t.u. mowa jest o usługach elektronicznych rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011 (tj. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.), a więc usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Do tak rozumianych usług elektronicznych należą, między innymi, usługi wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia 282/2011, w tym uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie.

W świetle powyższego odpowiedź na pierwsze z pytań zależy według mnie od tego czy wysyłanie filmów klientom będzie zautomatyzowane czy też filmy te osoba, o której mowa, będzie wysyłać ręcznie. I tak w przypadku automatycznego udostępniania filmów do pobrania świadczone przez osobę, o której mowa usługi, będą według mnie usługami elektronicznymi, a więc miejsce ich świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (w szczególności dla osób prywatnych) będzie ustalane na podstawie przepisów art. 28k u.p.t.u. W takim przypadku miejsce świadczenia tych usług dla osób prywatnych z innych państw UE znajdować się będzie na terytorium Polski (a w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce) tylko w zakresie, w jakim spełnione są warunki określone w art. 28k ust. 2 u.p.t.u. W pozostałym zakresie miejsce świadczenia tych usług znajdować się będzie poza terytorium Polski (na podstawie art. 28k ust. 1 u.p.t.u.), a więc świadczenie takich usług nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (lecz w państwach nabywców usług, według stawek VAT właściwych w tych państwach). W celu rozliczenia VAT z tytułu świadczenia tych usług – aby uniknąć rozliczania VAT w innych państwach członkowskich – osoba, o której mowa, będzie mogła skorzystać ze szczególnej procedury, o której mowa w art. 130a-130d u.p.t.u.

W przeciwnym razie (tj. jeżeli filmy, o których mowa, osoba ta będzie wysyłać ręcznie), świadczone przez nią usługi nie będą usługami elektronicznymi i miejsce ich świadczenia na podstawie art. 28c ust. 1 u.p.t.u. znajdować się będzie na terytorium Polski. W konsekwencji świadczenie tych usług będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, jednak – o ile osoba, o której mowa, nie zrezygnuje – będą zwolnione od podatku VAT w ramach tzw. zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 u.p.t.u.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 9 lipca 2020 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi