Udział w konferencji online a import usług

Pytanie: Spółka z .o. o. zakupiła w dniu 29.04.2020 (data przelewu) 30.04.2020 (data wystawienia faktury) bilet wstępu na konferencje online od kontrahenta zagranicznego (z Wielkiej Brytanii). Konferencja ta to system matchmakingu, który łączy przedsiębiorców z potencjalnymi inwestorami. Bilet wstępu pozwolił na stworzenie profilu w tym systemie i umawianie przez niego wirtualnych spotkań (otrzymaliśmy dostęp na miesiąc od 30/04-28/05). Czy zakup biletu podlega importowi usług?

Odpowiedź: Tak, według mnie w związku z zakupem wskazanego biletu spółka z o.o. obowiązana jest rozpoznać import usług.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Dotyczy to, między innymi, importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Mając to uwadze wyjaśnić pragnę, że na podstawie art. 28g ust. 1 u.p.t.u. miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Zauważyć jednak pragnę, że w mojej ocenie o usługach wstępu na wskazane imprezy można mówić wyłącznie w przypadku wydarzeń tradycyjnych. W przypadku wydarzeń online do świadczenia usług wstępu w rozumieniu art. 28g ust. 1 u.p.t.u. według mnie nie dochodzi. Uważam w związku z tym, że miejsce świadczenia na rzecz podatników usług udziału w konferencjach online ustalane jest na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u.

Dlatego też uważam, że w przedstawionej sytuacji spełnione są warunki wystąpienia importu usług, gdyż spółka z o.o. jako polski podatnik (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła usługę, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u.; przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej;) od – zagranicznego podatnika (tj. podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska), który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W konsekwencji uważam, że w związku z zakupem wskazanego biletu spółka z o.o. obowiązana jest rozpoznać import usług.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 lipca 2020 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi