Ujęcie w deklaracji VAT-7 kosztów modernizacji

Pytanie: Spółka z o.o. wynajęła budynek na potrzeby działalności gospodarczej, w celu przystosowania budynku, podjęła się modernizacji, której koszty będą wyższe niż 3500 zł, modernizacja będzie trwała około roku ii została zakwalifikowana jako inwestycja w obcym środku trwałym i będzie amortyzowana po zakończeniu. Czy faktury dotyczące tej modernizacji powinny być wykazywane w deklaracji VAT w pozycjach 45 i 46 jako nabycie towarów i usług pozostałych, czy w pozycjach 43 i 44 jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych?

Odpowiedź: Zakupy towarów i usług dotyczące przedmiotowej modernizacji powinny być wykazywane w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: W poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7/VAT-7K wykazywane są nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, tj. – jak wynika z objaśnień do deklaracji VAT-7 (objaśnienia te stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - Dz. U. poz. 2273) - nabycia towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy. Nabycia pozostałych towarów i usług wykazywane są w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K. 

Za nabycia towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, uznaje się przy tym, między innymi, nabycia towarów i usług stanowiących inwestycje w obcych środkach trwałych (przez które uważa się ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.1045.2016.1.AP). Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie orzecznictwo dotyczące przepisów o korekcie rocznej, które inwestycje w obcych środkach trwałych uznaje za towary i usługi, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, o których mowa w art. 91 ust. 2 u.p.t.u. (zob. przykładowo wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 lutego 2009 r. – I SA/Łd 1372/08 czy wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2010 r. – I FSK 1067/09). A zatem zakupy towarów i usług dotyczące przedmiotowej modernizacji powinny być wykazywane w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 16 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi